IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (1): add | show Print this page

one publication added to basket [67998]
Het natuurreservaat "de IJzermonding" te Nieuwpoort: oecologische aspecten en suggesties voor beheer
Decleer, K. (1986). Het natuurreservaat "de IJzermonding" te Nieuwpoort: oecologische aspecten en suggesties voor beheer. Belgische Natuur- en Vogelreservaten: Brussel. 48, appendices pp.

Available in  Author 
  VLIZ: Belgian coast BEG.36 [100166]

Keywords
  Conservation
  Sanctuaries
  ANE, Belgium, IJzer R., Nieuwpoort [Marine Regions]
  Marine/Coastal; Brackish water

Author  Top 

Abstract
  Van de 60 a 70 ha getijdengebied aan de IJzermonding omstreeks de eeuwwisseling, resten op heden nog slechts ongeveer 6 ha slik en 4 ha schor. In nationaal verband vervullen deze aldus een echte refugium-functie. Het karakteristieke uitzicht van een dergelijk landschapstype, met de eigen cultuurhistorische achtergrond, en de aangepaste spontane levensgemeenschappen in het bijzonder, komt in Vlaanderen alleen nog in het natuurreservaat 'het Zwin' voor." Pas in 1961 kreeg het gebied het statuut van natuurreservaat, (gedeeltelijk) in beheer van de Belgische Natuur- en Vogelreservaten. Het zou nog tot 1981 duren vooraleer dit relict bij koninklijk besluit als landschap zou worden gerangschikt en definitief veiliggesteld.In dit rapport wordt, na enkele algemene inlichtingen en de bespreking van historiek, fysisch en biotisch milieu, bijzondere aandacht besteed aan natuurtechnisch en educatief beheer. Hierbij worden een aantal gefundeerde, prioritaire en wenselijke beheersrichtlijnen geformuleerd. Deze zijn mede het gevolg van overleg met diverse instanties en deskundigen ter zake. De vergevorderde verruiging van de schorrevegetaties stelt zich als probleem nummer één. Vooral in het vooruitzicht van de oprichting van een staatsnatuurreservaat worden ook de aangrenzende duingraslanden die historisch nauw met het gebied zijn verbonden, evenals de omringende opgespoten terreinen, in het beheersplan betrokken. Naast de grote wetenschappelijke waarde heeft dit natuurreservaat belangrijke potentiële kwaliteiten op natuureducatief vlak.Het weze duidelijk dat alleen een doordacht en adequaat natuurbehoudbeleid garanties kan bieden voor een optimaal ecologisch functioneren van dit gebied op langere termijn. Hierbij doet zich de unieke kans voor om tot een constructieve samenwerking te komen tussen twee reservaatbeherende instanties, de Administratie voor Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu en de v.z.w .Natuur- en Vogel- reservaten als private natuurbehoudorganisatie.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author