IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Leven in het sediment: teledetectie van benthische ecologie in intergetijdengebieden
van der Wal, D.; Ysebaert, T.; Herman, P.M.J. (2006). Leven in het sediment: teledetectie van benthische ecologie in intergetijdengebieden. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid 26(1): 41-45
In: Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid. v.z.w. WATER: Boechout, more
Also appears in:
(2006). Congres Watersysteemkennis 2006/2007: Water en sediment. Deel 1. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 26(1). vzw Water: Boechout. 1-60 pp., more

Available in  Authors 

Keywords

Authors  Top 
  • van der Wal, D., more
  • Ysebaert, T., more
  • Herman, P.M.J., more

Abstract
    In de Westerschelde leeft het grootste deel van het macrobenthos (schelp- en schaaldieren en wormen) in deintergetijdengebieden die bij laag water droogvallen. Dit macrobenthos vormt het voedsel voor vogels, vissenen ook voor de mens, en speelt zo een belangrijke rol in het estuariene ecosysteem. De verspreiding van hetmacrobenthos is gekoppeld aan de samenstelling van het sediment en aan andere fysische en biologischefactoren. In dit artikel worden innovatieve methoden voorgesteld om de ecologie van intergetijdengebieden inkaart te brengen en efficiënt te monitoren. Met behulp van teledetectie kan bijvoorbeeld de samenstelling vanhet sediment in ruimte en tijd worden gevolgd. Vervolgens kan de ruimtelijke verspreiding van het macrobenthosmet behulp van responsmodellen worden voorspeld op basis van de uit satelliet- of vliegtuigbeelden afgeleideinformatie. De methoden zijn toepasbaar voor het beheer van estuaria en het bepalen van effecten vaningrepen in estuariene ecosystemen, zoals (kokkel)visserij, eutrofiëring, zeespiegelstijging, enbaggerwerkzaamheden.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors