[ report an error in this record ] Print this page

Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ)
Out of use record
This institute has changed, see institute underneath
Waterdienst (IenW), more

English name: National Institute for Coastal and Marine Management


Persons formerly associated with this organization (65)  Top | Publications | Projects | Events | Datasets 

Abstract:
Per 1 oktober 2008 is het RIKZ opgegaan in de nieuw gevormde rijker, genaamd Waterdienst van Rijkswaterstaat.

Sinds 1 januari 2008 is Nederland ook een onafhankelijk instituut voor toegepast onderzoek en specialistisch advies rijker, genaamd Deltares.

WL | Delft Hydraulics, GeoDelft, een deel van TNO Bouw en Ondergrond vormen samen met delen van Rijkswaterstaat/DWW, RIKZ en RIZA het instituut Deltares, dat ruim 800 medewerkers telt.

Publications (370)  Top | Projects | Events | Datasets 
  ( 1 peer reviewed ) split up filter
 • Peer reviewed article Kater, B.J.; Hannewijk, A.; Postma, J.; Dubbeldam, M.C. (2000). Seasonal changes in acute toxicity of cadmium to amphipod Corophium volutator. Environ. Toxicol. Chem. 19(12): 3032-3035, more
 • Martens, C.; Liek, G.-J.; Maes, D.; Haas, H.A.; Deschamps, M.; Dekker, L.; van 't Westeinde, H.; Vermeirssen, M.; Verbeek, H. (2018). Building a decision support system for the Terneuzen Locks : combining optimal management for water and shipping, in: 34th PIANC World Congress 2018 in Panama City, Panama: abstracts. pp. 244-246, more
 • Kers, A.S. (2008). SALT08 Classificatieprogramma voor kweldervegetaties. RIKZ: [s.l.]. , more
 • (2007). Monitoring waterstaatkundige toestand des lands. Milieumeetnet rijkswateren. Meetplan 2007. Werkdocument RIKZ, 2007.002. RIZA werkdocument, 2007.004. 234 + bijlagen pp., more
 • Arts, F.A.; Berrevoets, C.M. (2007). Midwintertelling van zee-eenden in de Waddenzee en de Nederlandse kustwateren, januari 2007. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2007.010. RIKZ: Middelburg. 22 pp., more
 • de Jong, D.J. (2007). KaderRichtlijn Water, bepaling referentiesituatie en P-REF/P-GET en opstellen maatlat voor angiospermen en macrowieren in de zoute en brakke watertypen K1, K2, K3, O2 en M32 in Nederland. Versie 6 [werkdocument]. [S.n.]: [s.l.]. 46 pp., more
 • Holzhauer, H.; Van Eck, B.T.M.; van Maldegem, D.; Parée, E. (2007). Monitoring van de effecten van de verruiming 48'/43': MOVE-Rapport 9, deel I: Fysische hypothesen 2006: Onderliggende rapportage bij MOVE rapport 10 Eindrapport 2006. MOVE Hypothesedocument Deel I : Fysische hypothesen. Werkdocument RIKZ, ZDA/2007.808w. Rijksinstituut voor Kust en Zee: Middelburg. 237 pp., more
 • Janssen, C.R.; Ghekiere, A.; Verslycke, T.; Vincx, M.; Fockedey, N.; Rappé, K.; De Brabander, H.; Noppe, H.; Roose, P.; Monteyne, E.; Vethaak, D.; Mees, J.; Deneudt, K. (2007). Endocrine disruption in the Scheldt estuary distribution, exposure and effects (ENDIS-RISKS). Final report. Belgian Science Policy: Brussels. 106 pp., more
 • Van den Heuvel-Greve, M.; Withagen, L.; Leonards, P.E.G. (2007). Vervolgonderzoek chemische stoffen in visserijproducten uit de Westerschelde; dioxines (w.o. furanen), PCB's, gebromeerde vlamvertragers en geperfluoreerde verbindingen, 2006. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2007.007. Rijkswaterstaat. Rijksinstituut voor Kust en Zee: Middelburg. 64 pp., more
 • Van Eck, B. (2007). Schelde-estuarium; Monitoring verruiming Westerschelde: de resultaten. Grenzeloze Schelde Nieuws 39: 2, more
 • van Eck, G.Th.M.; Holzhauer, H. (Ed.) (2007). Monitoring van de effecten van de verruiming 48'/43': MOVE eindrapport 2006 (Rapport 10). Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2007.003. RIKZ: Middelburg. 64 pp., more
 • van Wesenbeeck, B.K. (2007). Verkenning naar validatiemethoden voor het Zoute wateren Ecotopenstelsel (ZES.1) in de Westerschelde. Deltares Report, Z4383.00. RIKZ: Delft. 32 pp., more
 • (2006). Development of a Water Framework Directive Fish Index for Transitional Waters in the Netherlands. Rapport RIKZ = Report RIKZ, /2004/606w. RIKZ: [s.l.]. 47 pp., more
 • Arts, F.A.; Berrevoets, C.M. (2006). Midwintertelling van zee-eenden in de Waddenzee en de Nederlandse kustwateren, januari 2006. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2006.009. RIKZ: Middelburg. 22 pp., more
 • Bovelander, R.W.; Langenberg, V.T. (2006). National evaluation report on the Joint Assessment and Monitoring Programme of the Netherlands 2004. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2006.002. RIKZ: Middelburg. 45 pp., more
 • Craeymeersch, J.A.; Escaravage, V.; Steenbergen, J.; Wijsman, J.W.M.; Wijnhoven, S.; Kater, B.J. (2006). De bodemfauna in het Nederlands deel van de Scheldemonding, in: Coosen, J. et al. Studiedag: De Vlakte van de Raan van onder het stof gehaald, Oostende, 13 oktober 2006. VLIZ Special Publication, 35: pp. 85-105, more
 • Jonker, S.Ij.; Bijkerk, J.; Sierdsma, F.; Tydeman, P.; Janssen, G. (2006). Gestrand tussen wal en schip. Strand geïntegreerd in kustbeheer: uitdaging voor wet - en regelgeving. 1. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2006.023. RIKZ: The Netherlands. 101 pp., more
 • Kinneging, N. (2006). WADI: datamanagement of hydrographic information, in: Evolutions in hydrography, 6th - 9th November 2006, Provincial House Antwerp, Belgium: Proceedings of the 15th International Congress of the International Federation of Hydrographic Societies. Special Publication (Hydrographic Society), 55: pp. 49-50, more
 • Meininger, P.L.; Hoekstein, M.S.J.; Lilipaly, S.J.; Wolf, P.A.; Meininger, P.L.; Hoekstein, M.S. J.; Lilipaly, S.J.; Wolf, P.A. (2006). Broedsucces van kustbroedvogels in het Deltagebied in 2005. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2006.006. Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ: Middelburg. 159 pp., more
 • RIKZ (2006). Kustlijnkaarten 2007. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2006.019. RIKZ: The Netherlands. 28 + appendices pp., more
 • Strucker, R.C.W.; Arts, F.A.; Lilipaly, S.; Berrevoets, C.M.; Meininger, P.L. (2006). Watervogels en zeezoogdieren in de Zoute Delta 2004/2005. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2006.003. Rijksinstituut voor Kust en Zee: Middelburg. ISBN 90-369-3479-6. 74 + bijlagen pp., more
 • Van den Heuvel-Greve, M.; Leonards, P.E.; Vethaak, D. (2006). Dioxineonderzoek Westerschelde: meting van gehalten aan dioxinen, dioxineachtige stoffen en andere mogelijke probleemstoffen in visserijproducten, sediment en voedselketens van de Westerschelde. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2006.011. RIKZ: Middelburg. 80 pp., more
 • van der Heide, T.; van Katwijk, M.M.; Geerling, G.W. (2006). Een verkenning van degroeimogelijkheden van ondergedoken groot zeegras (Zostera marina) in de Nederlandse Waddenzee. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): The Netherlands. 39 pp., more
 • Arts, F.A.; Berrevoets, C.M. (2005). Midwintertelling van zee-eenden in de Waddenzee en de Nederlandse kustwateren, januari 2005. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2005.023. RIKZ: Middelburg. 20 + bijlage pp., more
 • Berrevoets, C.M.; Strucker, R.C.W.; Arts, F.A.; Lilipaly, S.J.; Meininger, P.L.M. (2005). Watervogels en zeezoogdieren in de Zoute Delta 2003/2004: inclusief de tellingen in 2002/2003. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2005.011. RIKZ: Middelburg. ISBN 90-369-3459-1. 134 pp., more
 • Bovelander, R.W.; Langenberg, V.T. (2005). National Evaluation Report on the Joint Assessment and Monitoring Programme of the Netherlands 2003. Rapport RIKZ = Report RIKZ. RIKZ: Middelburg. 44 pp., more
 • Dijkema, K.S.; de Jong, D.J.; Vreeken-Buijs, M.J.; van Duin, W.E. (2005). Kwelders en schorren in de Kaderrichtlijn Water: ontwikkeling van potentiële referenties en van potentiële goede ecologische toestanden. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2005.020. RIKZ: Middelburg. 47 + bijlagen pp., more
 • Essink, K. (2005). Bodemfauna en beleid: een overzicht van 35 jaar bodemfauna onderzoek en monitoring in Waddenzee en Noordzee. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2005.028. RIKZ: Haren. 154 pp., more
 • Graveland, J. (Ed.) (2005). Fysische en ecologische kennis en modellen voor de Westerschelde: wat is beleidsmatig nodig en wat is beschikbaar voor de m.e.r. Verruiming Vaargeul? Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2005.018. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. ISBN 90-369-3429-X. 88 pp., more
 • Groenendaal, E. (2005). Westerschelde: import of export? Invloed van bodemligging op sedimenttransport in de Westerschelde. Werkdocument RIKZ, KW/2005.114W. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Den Haag. 116 + bijlagen pp., more
 • Haas, H.A.; Tosserams, M. (2005). Estuariene dynamiek in de Delta: achtergronddocument en kansenkaarten. Werkdocument RIKZ, ZDO/2005.800w. RWS, RIKZ: Middelburg. 27 + bijlagen pp., more
 • Kater, B.J. (Ed.) (2005). Ontwikkelingen in de kennis van de morfodynamica en ecologie van de Westerschelde. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2005.034. RIKZ: Middelburg. 101, 1 map pp., more
 • Lindeboom, H.J.; Geurts van Kessel, A.J.M.; Berkenbosch, A. (2005). Gebieden met bijzondere ecologische waarden op het Nederlands Continentaal Plat. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2005.008. RIKZ: Den Haag. ISBN 90-369-3415-X. 104 pp., more
 • Meininger, P.L.M.; Hoekstein, M.S.J.; Lilipaly, S.J.; Wolf, P.A. (2005). Broedsucces van kustbroedvogels in het Deltagebied in 2004. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2005.02. RIKZ: Middelburg. 127 pp., more
 • Raadschelders, E.W. (2005). Ecologische gewichten voor de capaciteitsnota: het kwalitatief toekennen van ecologische gewichten aan gebieden in de Noordzee en de kust. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2005.007. RIKZ: Middelburg. 28 + bijlagen pp., more
 • Strucker, R.C.W.; Hoekstein, M.S.J.; Meininger, P.L.M. (2005). Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2004: met een samenvatting van 2003. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2005.016. RIKZ: Middelburg. 78 pp., more
 • Top, T.H.; Geijp, F.W.; Bovelander, R.W. (2005). Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands. Milieumeetnet Zoute Rijkswateren. Programma 2006. Werkdocument RIKZ, 2005.857.w. RIKZ: Middelburg. 87 pp., more
 • Top, T.H.; Geijp, F.W.; Bovelander, R.W. (2005). Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands. Milieumeetnet Zoute Rijkswateren. Programma 2005. Werkdocument RIKZ, ZD-2004.861X. RIKZ: Middelburg. 83 pp., more
 • Twisk, F. (2005). Bodemdieren in de Westerschelde monitoren en de verspreiding voorspellen met habitatmodellen: managementsamenvatting van een studie naar verbeteringsmogelijkheden door rekening te houden met schaaleffecten. Werkdocument RIKZ, 2005.814w. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): The Netherlands. 10 + bijlage pp., more
 • van Nielen-Kiezebrink, M.F. (Ed.) (2005). Risicobeheersing in kustplaatsen: beheersing van kansen en gevolgen van kustafslag en overstroming tijdens zware storm in buitendijks gebied. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2005.022. RIKZ: Middelburg. 108 pp., more
 • van Nielen-Kiezebrink, M.F.; Rommel, M.; Nijwening, S.R.; Morselt, T.; de Heer, J.M. (2005). Hoofdrichtingen voor risicobeheersing in kustplaatsen: beheersing van kansen en gevolgen van kustafslag en overstroming tijdens zware storm in buitendijks gebied. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2005.021. RIKZ: Middelburg. 80 pp., more
 • Withagen, L. (2005). Westerscheldekennis toegenomen: zeekennis. Rijksinstituut voor Kust en Zee: Den Haag. 8 pp., more
 • (2004). Golfbelasting in havens en afgeschermde gebieden: een gedetailleerde methode voor het bepalen van golfbelastingen voor het toetsen van waterkeringen. Update van Rapport RIKZ/2002.034. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2004.001. RIKZ: [s.l.]. 50 + bijlagen pp., more
 • Åkerman, J.; Klamer, H.; Schipper, C.; Bakker, J.; Bellert, B.; Pijnenburg, J. (2004). Stoffen in de Noordzee en de Nederlandse Kustzone in 2003. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2004.040. RIKZ: Middelburg. 70 + bijlagen pp., more
 • Berrevoets, C.M.; Meininger, P.L.M. (2004). Dijkverbeteringswerken langs de Westerschelde: aantalsveranderingen van watervogels. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2004.027. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 74 pp., more
 • Bovelander, R.W.; Langenberg, V.T. (2004). National Evaluation Report on the Joint Assessment and Monitoring Programme of the Netherlands 2002. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2004.006. RIKZ: Middelburg. 44 pp., more
 • Geurts van Kessel, A.J.M. (2004). Verlopend tij: Oosterschelde, een veranderend natuurmonument. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2004.028. RIKZ: Den Haag. ISBN 90-369-3458-3. 80 + 1cd-rom pp., more
 • Hartholt, J.G.; Jager, Z. (2004). Effecten van koelwater op het zoute aquatische milieu. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2004.043. RIKZ: Middelburg. 40 pp., more
 • Holland, A.M.B.M. (2004). Veerse Meer aan de Oosterschelde: toestand ecosysteem Veerse Meer vóór ingebruikname doorlaatmiddel. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2004.007. Rijksinstituut voor Kust en Zee: Middelburg. 72 + 1 cd-rom pp., more
 • Janssen, G.M.; Mulder, S. (2004). De ecologie van de zandige kust van Nederland: inventarisatie van het macrobenthos van strand en brandingszone. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2004.033. RIKZ: Middelburg. 103 pp., more
 • Kornman, B.A.; Blauw, T.; Bil, M.; van der Meij, V.; van den Berg, M.S. (2004). Oppervlaktewaterlichamen en beschermde gebieden in het Schelde stroomgebied. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2004.036. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. ISBN 90-369-3488-5. 25 + bijlagen pp., more
 • Meininger, P.L.; Hoekstein, M.S.J.; Lilipaly, S.J.; Wolf, P.A. (2004). Broedsucces van kustbroedvogels in het Deltagebied in 2003. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2004.002. RIKZ: Middelburg. ISBN 90-369-3428-1. 137 pp., more
 • Nederbragt, G.; Liek, G.-J. (2004). Beschrijving zandbalans Westerschelde en monding. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2004.020. RIKZ: Den Haag. 70 pp., more
 • Peletier, H.; Janssen, G.M. (2004). De levende natuur als ecosysteemvormer in kustgebieden: de effecten van biologische activiteiten en materialen in de ecologie van de zandige kust. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2004.005. RIKZ: The Netherlands. 40 pp., more
 • RIKZ (2004). Kustlijnkaarten 2004. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2004.012. RIKZ: The Netherlands. ISBN 90-369-3438-9. 59, tables, maps pp., more
 • RIKZ; Maurits Groen Milieu & Communicatie (2004). Kustkalender 2005. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): The Netherlands. [28] pp., more
 • RIKZ; Maurits Groen Milieu & Communicatie (2004). Kennis voor de kust: resultaten onderzoeksprogramma Kust2005. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): The Netherlands. 28 pp., more
 • Stikvoort, E.C.; Jentink, R.; Joosse, C.; van der Pluijm, A.M. (2004). Effecten werkstroken dijkverbetering op kwalificerende habitats; Verkennend onderzoek op slikken en schorren langs Westerschelde en Oosterschelde. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2004.026. Rijkswaterstaat/RIKZ: Middelburg. ISBN 90-369-3448-6. 2004 pp., more
 • Timmerman, J.G.; Behrens, H.W.A.; Bernardini, F.; Daler, D.; Poss, P.; Van Ruiten, K.J.M.; Ward, R.C. (Ed.) (2004). Information to support sustainable water management: from local to global levels. Proceedings MTM-IV 15-18 September 2003, St. Michielsgestel, The Netherlands. RIKZ/RIZA: Lelystad. ISBN 90-3695-676-5. , more
 • van der Molen, D.T. (2004). Overgangs- en Kustwateren - oktober 2004: Referenties en maatlatten voor overgangs- en kustwateren ten behoeve van de Kaderrichtlijn Water. RIKZ/RIZA: The Netherlands. 81 pp., more
 • van Eck, G.T.M.; Mergaert, K. (2004). Monitoring and assessment as a tool to support the common Dutch-Flemish management of the Scheldt-estuary, in: Timmerman, J.G. et al. (Ed.) Information to support sustainable water management: from local to global levels. Proceedings MTM-IV 15-18 September 2003, St. Michielsgestel, The Netherlands. pp. 311-316, more
 • (2003). Voorstel voor natuurontwikkelingsmaatregelen ten behoeve van de Ontwikkelingsschets 2010 voor het Schelde-estuarium: op basis van een ecosysteemanalyse en verkenning van de mogelijke maatregelen om het streefbeeld natuurlijkheid van de Lange Termijn Visie te bereiken. Bijlagen. Werkdocument RIKZ, 2003.825x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ)/Instituut voor Natuurbehoud/Universitaire Instelling Antwerpen, vakgroep Ecosysteembeheer: [s.l.]. appendices pp., more
 • (2003). Ogen voor de kust: Argus-videosysteem als beheersinstrument. Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ: [s.l.]. [6] pp., more
 • (2003). Alternative dumping strategy for the Scheldt estuary: report of workshop, 24th of September 2003, Vlissingen. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 26 pp., more
 • (2003). Cellenconcept Westerschelde: evaluatie van het beleid voor vaargeulonderhoud en zandwinning in de Westerschelde. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ)/WL | Delft Hydraulics: Middelburg. 5 pp., more
 • (2003). Basiskustlijn 2001. Evaluatie ligging Basiskustlijn. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2002.018. RIKZ: [s.l.]. 22 + bijlagen pp., more
 • Arends, A.; Balfoort, H. (2003). Implementation of the European recommendation Integrated Coastal Zone Management: a short survey of the North Sea countries (Final). National Institute for Coastal and Marine Management: The Hague. 11, annexes pp., more
 • Arends, A.A.; Erenstein, H.J.E. (2003). Cumulatieve effecten van kustingrepen. Quick scan naar morfologische en ecologische effecten van kustingrepen op korte en lange termijn. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2003.042. RIKZ: [s.l.]. 65 + bijlagen pp., more
 • Berrevoets, C.M.; Strucker, R.C.W.; Arts, F.A.; Meininger, P.L.M. (2003). Watervogels in de zoute Delta 2001/2002. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2003.001. RIKZ: Middelburg. 88 pp., more
 • Berrevoets, C.M.; Arts, F.A. (2003). Midwintertelling van zee-eenden in de Waddenzee en de Nederlandse kustwateren, januari 2003. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2003(8). Rijksinstituut voor Kust en Zee: Middelburg. 21 pp., more
 • Cleveringa, J.; Dunsbergen, D.W.; van de Kreeke, J.; Mulder, J.P.M.; Spanhoff, R. (2003). KUST2005: stand en vorderingen in morfologische pratijkkennis. Rapportage generiek 2002. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2003.022. Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ: [s.l.]. 68 + appendices pp., more
 • Dauwe, B.; Peters, B. (2003). Plan van aanpak MOVE: toeleverende studies aan het MOVE evaluatierapport 2003: evaluatierapport 2003. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): [s.l.]. 25 (7) pp., more
 • Essink, K.; de Vlas, J.; Nijssen, R.; Poot, G.J.M. (2003). Evaluatieonderzoek schelpdiervisserij 2e fase (EVA II), deelonderzoek E: Heeft mechanische kokkelvisserij invloed gehad op de ontwikkeling van Zeegras in de Nederlandse Waddenzee? Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2003.026. RIKZ: Haren. 54 pp., more
 • Geurts van Kessel, A.J.M.; Kater, B.J.; Prins, T.C. (2003). Veranderende draagkracht van de Oosterschelde voor kokkels; Rapportage van thema's 2 en 3 uit het 'lange termijn onderzoeksprogramma voedselreservering Oosterschelde', in het kader van de Tweede Evaluatie van het Nederlands Schelpdiervisserijbeleid, EVA II. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2003.043. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, C062/03. ISBN 90-369-3487-7. 128 pp., more
 • Goldbach, O. (2003). Twee eeuwen Westerschelde: een morfologisch referentie kader. RIKZ: Middelburg. 55 + bijlagen pp., more
 • Hesselink, A.W.; van Maldegem, D.C.; van der Male, K.; Schouwenaar, B. (2003). Verandering van de morfologie van de Oosterschelde door de aanleg van de Deltawerken. Werkdocument RIKZ, OS/2003.810x. RIKZ: The Netherlands. 28, fig. pp., more
 • Hoekstein, M.S.J.; Lilipaly, S.J.; Meininger, P.L.M. (2003). Vliegtuigtellingen van watervogels en zeezoogdieren in de Voordelta, 2002/2003. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2003.046. RIKZ: Middelburg. 47 pp., more
 • Jacobse, S. (2003). Evaluatie van de ontwerpwaarden voor golfcondities in de Westerschelde: een evaluatie van de mate van robuustheid op basis van het narekenen van de stormen van 28 mei 2000, 28 dec. 2001 en 27 okt. 2002. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): 's-Gravenhage. 48 + bijlagen pp., more
 • Liek, G.A.; Nederbragt, G.; van der Male, C. (2003). Resultaten zandbalans Westerschelde en monding. Werkdocument RIKZ, 2003.163x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 14 + bijlagen pp., more
 • Lievaart, M.; Pouwer, A.J. (2003). MOVE de Westerschelde als kraam- en kinderkamer voor vis en garnaal in relatie tot de verruiming. Werkdocument RIKZ, AB/2003.810X. Rijkswaterstaat, RIKZ: Middelburg. 25 pp., more
 • Lorenz, C.M.; Duijts, H.; Hartholt, J.G. (2003). Aanzet tot een ecologisch beoordelingssysteem voor kustwateren en overgangswateren: een verkenning ten behoeve van de Kaderrichtlijn water april 2003. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2003.024. RIKZ: Den Haag. 65 pp., more
 • Meininger, P.L.; Witte, R.H.; Graveland, J. (2003). Zeezoogdieren in de Westerschelde: knelpunten en kansen. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2003.041. RIKZ: Middelburg. ISBN 90-369-3467-2. 72 pp., more
 • Meininger, P.L.; Strucker, R.C.W.; Wolf, P. (2003). Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2002. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2003(20). RIKZ: Middelburg. ISBN 90-369-3417-6. 72 pp., more
 • Meininger, P.L.; Hoekstein, M.S.J.; Lilipaly, S.J.; Wolf, P.A. (2003). Broedsucces van kustbroedvogels in het Deltagebied in 2002. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2003.011. RIKZ: Middelburg. 134 pp., more
 • Peters, B.G.T.M.; Liek, G.A.; Wijsman, J.W.M.; Kuijper, M.W.M.; van Eck, G.Th.M.; Withagen, C.F.M. (2003). Monitoring van de effecten van de verruiming 48'/43':'een verruimde blik op waargenomen ontwikkelingen'. MOVE evaluatierapport 2003: MOVE-rapport 8: Deel A. samenvatting. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2003-027. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ)/RIKZ: Middelburg. 12 pp., more
 • Peters, B.G.T.M.; Liek, G.A.; Wijsman, J.W.M.; Kuijper, M.W.M.; van Eck, G.Th.M.; Withagen, C.F.M. (2003). Monitoring van de effecten van de verruiming 48'/43': 'een verruimde blik op waargenomen ontwikkelingen'. MOVE Evaluatierapport 2003: MOVE-rapport 8: deel B. Hoofdrapport. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2003.027. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 60 pp., more
 • Postma, J.; Derksen, A.; Van den Heuvel-Greve, M.; Vethaak, A.D. (2003). Het ontwikkelen van chronische in vivo bioassays voor brakke en mariene sedimenten. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2003.002. RIKZ: The Netherlands. 79 pp., more
 • Rutten, T.P.A.; Sandee, A.; Hofman, A.R.T. (2003). Flowcytometrie fytoplanktonmonitoring 2002a: evaluatie van flowcytometrie fytoplanktonmonitoring januari t/m juni 2002. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2003.014. RIKZ: [s.l.]. 81 pp., more
 • Rutten, T.P.A.; Sandee, A.; Hofman, A.R.T. (2003). Flowcytometrie fytoplanktonmonitoring 2001b: evaluatie van flowcytometrie fytoplanktonmonitoring juli t/m december 2001. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2003.013. RIKZ: [s.l.]. 64 pp., more
 • Rutten, T.P.A.; Sandee, A.; Hofman, A.R.T. (2003). Flowcytometrie fytoplanktonmonitoring 2001a: evaluatie van flowcytometrie fytoplanktonmonitoring januari t/m juni 2001. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2003.012. RIKZ: [s.l.]. 78 pp., more
 • Schippers, H. (2003). De fysische effecten van verruiming in de Westerschelde: verbetering van het MOVE denkmodel met behulp van het cellenconcept. RIKZ: [s.l.]. 78 pp., more
 • Stikvoort, E.; Berrevoets, C.M.; Kuijper, M.W.M.; Lefèvre, F.O.B.; Liek, G.-J.; Lievaart, M.; van Maldegem, D.; Meininger, P.L.M.; Peters, B.; Pouwer, A.J.; Schippers, H.; Wijsman, J.W.M. (2003). Monitoring van de effecten van de verruiming 48' / 43' : MOVE hypothesendocument 2003 : onderliggende rapportage bij MOVE rapport 8 (deel A en B) Evaluatierapport 2003 (MOVE rapport 7). Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2003.009. RIKZ: Middelburg. 258 pp., more
 • Top, T.H.; Geijp, F.W. (2003). Milieumeetnet Zoute Rijkswateren. Programma 2004. Monitoring MWTL en aanvullende projecten. Werkdocument RIKZ, MI-2003.859X. RIKZ: Middelburg. 85 pp., more
 • Wang, Z.B. (2003). Invloed van ingrepen in het mondinggebied van de Westerschelde: evaluatie aan de hand van ESTMORF berekeningen: verslag. RIKZ: Delft. 19 + bijlagen pp., more
 • Wetsteyn, L.P.M.J.; Duin, R.N.M.; Kromkamp, J.C.; Latuhihin, M.J.; Peene, J.; Pouwer, A.J.; Prins, T.C. (2003). Verkenning draagkracht Oosterschelde; onderzoek naar veranderingen en trends in de Oosterschelde in de periode 1990 t/m 2000. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2003.049. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat/Rijksinstituut voor Kunst en Zee/RIKZ: The Netherlands. 106 pp., more
 • (2002). Naar integraal kustzonebeleid: beleidsagenda voor de kust. Rijksinstituut voor Kust en Zee: The Hague. 47 pp., more
 • (2002). Golfbelasting in havens en afgeschermde gebieden: een gedetailleerde methode voor het bepalen van golfbelastingen voor het toetsen van waterkeringen. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2002.034. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Amersfoort. 49 + bijlagen pp., more
 • Baretta-Bakker, J.G. (2002). Het berekenen van nutriënt- en lichtlimitatie op de primaire productie voor het maken van pelagische ecotopenkaarten: toepassing Westerschelde. Werkdocument RIKZ, OS/2003.109X. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Den Haag. 10 pp., more
 • Berrevoets, C.M.; Strucker, R.C.W.; Meininger, P.L.M. (2002). Watervogels in de Zoute Delta 2000/2001. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2002(2). RIKZ: Middelburg. ISBN 90-3693-446-X. 86 pp., more
 • Berrevoets, C.M.; Arts, F.A. (2002). Ruimtelijke analyses van zeevogels: verspreiding van Alk/Zeekoet op het Nederlands Continentaal Plat. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2002.039. Rijksinstituut voor Kust en Zee: Middelburg. 37 pp., more
 • Bouma, H.; Lievaart, M.; de Jong, D.J. (2002). Stand van zaken ontwikkeling pelagisch ecotopenstelsel december 2002. Werkdocument RIKZ, 2002.840x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 53 + bijlagen pp., more
 • Bouma, S.; Veen, S.M.; Bonhof, G.H. (2002). Proefgebieden herstel zoet-zout overgangen in het Deltagebied: Een beschrijving van 15 projecten. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 02-158. Bureau Waardenburg/Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Culemborg. 101 pp., more
 • de Bok, C. (2002). Long-term morphology of the Eastern Scheldt. Werkdocument RIKZ, 2002.108x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): The Hague. 107 + appendices pp., more
 • Graveland, J. (2002). Ecological assessment of physical changes in the Scheldt estuary, in: ECSA Local Meeting: Ecological structures and functions in the Scheldt Estuary: from past to future, Antwerp, Belgium October 7-10, 2002: abstract book. pp. 42, more
 • Graveland, J.; Dauwe, B.; Kornman, B.A. (2002). Waardering voor de Westerschelde: Voorstel voor beoordelingscriteria gebaseerd op inventarisaties van de ecologische toestand, gebruik, beleid en beoordelingsmethoden. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2002.53. RIKZ: Middelburg. 93 pp., more
 • Hagen, A.; Vanhout, R. (2002). Eindrapportage Delta 2003 - 5000 jaar SimDelta, Een geomorfologisch simulatiemodel voor het Nederlandse Deltagebied. RIKZ: [s.l.]. 38pp, CD pp., more
 • Harte, M.; Huntjens, P.M.J.M.; Mulder, S.; Raadschelders, E.W. (2002). Zandsuppleties en Europese richtlijnen: ecologische effecten boven water gehaald. RIKZ: Den Haag. 47 pp., more
 • Hoeksema, H.J. (2002). Grevelingenmeer van kwetsbaar naar weerbaar? Een beschrijving van de ontwikkelingen van 1996 tot 2001 en een toetsing aan het beleid. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2002(33). Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): The Netherlands. 60, 1 cd-rom pp., more
 • Hoeksema, H.J.; Kornman, B.A.; Roelse, P. (2002). Veiligheid als basis voor discussie: plan Overschelde: 2. De maatschappelijke en bestuurlijke context. Werkdocument RIKZ, ABD/2002.835x. RIKZ: Netherlands. 23 pp., more
 • Hoeksema, R.; Withagen, L. (2002). Effectbeoordeling Wrakopruiming Westerschelde: effectbeoordeling in het kader van de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2002.017. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 24 + bijlagen pp., more
 • Lefèvre, F.O.B.; Kornman, B.A. (2002). Pilootonderzoek naar de gevolgen voor de troebelheid van speciestortingen in de Schaar van Spijkerplaat. Werkdocument RIKZ, AB/2001.830x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 12 + bijlagen pp., more
 • Liek, G.A.; Lefevre, F.O.B. (2002). Datarapportage fysica en chemie 2002. Werkdocument RIKZ, AB/2002.820x. RIKZ: Middelburg. 59; 3 bijlagen pp., more
 • Meininger, P.L.; Hoekstein, M.S.J.; Lilipaly, S.J.; Strucker, R.C.W.; Wolf, P.A. (2002). Broedsucces van kustbroedvogels in het Deltagebied in 2001. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2002.020. RIKZ: Middelburg. ISBN 90-369-3456-7. 140 pp., more
 • Meininger, P.L.; Strucker, R.C.W. (2002). Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2001. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2002(21). RIKZ: Middelburg. ISBN 90-369-3466-4. 78 pp., more
 • Meininger, P.L.M.; Graveland, J. (2002). Leidraad ecologische herstelmaatregelen voor kustbroedvogels: balanceren tussen natuurlijke processen en ingrijpen. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2002.046. Rijksinstituut voor Kust en Zee: Middelburg. ISBN 90-369-3416-8. 63 pp., more
 • Peperzak, L.; Bouma, H.; Sandee, A.; Peletier, H. (2002). Jaarrapport Monisnel 2001. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2002.045. RIKZ: Middelburg. 59 pp., more
 • Pieters, T.; Verbeek, H.; Dillingh, D. (2002). Het Scheldegetij: beschrijving en analyse van het getij in het Schelde-estuarium. Rapport Bureau Getijdewateren (BGW), 0102. RIKZ: Middelburg. 73 pp., more
 • Roelse, P. (2002). Water en zand in balans: evaluatie zandsuppleties na 1990; een morfologische beschouwing. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2002.003. RIKZ: Zierikzee. ISBN 90-36-369-3426-5. 108 pp., more
 • Stikvoort, E. (Ed.) (2002). Verwachte effecten doorspoelmaatregel Volkerak-Zoommeer op de Westerschelde. Werkdocument RIKZ, AB/2002.805x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 16 + bijlagen pp., more
 • Stikvoort, E.; Graveland, J.; Eertman, R.H.M. (2002). Leve(n)de Noordrand: pragmatische toekomstvisie voor het ecologische herstel van het estuarium van het Rotterdamse havengebied. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2002(32). Rijksinstituut voor Kust en Zee: Middelburg. 49 pp., more
 • Svasek Coastal & Harbour Engineering Consultants; Jansen, M. (2002). Verbeteren van het SCALWEST-model: eindrapport deel 2. Bouw SCALWEST 2000-model. Rijksinstituut voor Kust en Zee: Rotterdam. different pagination + figures pp., more
 • Top, T.H.; Verlinde, W.P. (2002). Milieumeetnet Zoute Rijkswateren. Programma 2003. Monitoring MWTL en aanvullende projecten. Werkdocument RIKZ, IT-02.841 X. RIKZ: Middelburg. 84 pp., more
 • Twisk, F. (2002). Toelichting op de ecotopenkaarten Westerschelde 1996 en 2001. Werkdocument RIKZ, OS/2002.843x. RIKZ: Middelburg. 33 + bijlagen pp., more
 • Tydeman, P.; Kleef, H.L.; de Vlas, J. (2002). Ontwikkeling van de Japanse oester (Crassostrea gigas) in het Eems-Dollard estuarium in de periode 1998-2001. Werkdocument RIKZ, OS/2002.601x. RIKZ: Den Haag. 21 pp., more
 • van Zeijl, W.J.M.; Akhiat, A. (2002). National Evaluation Report on the Joint Assessment and Monitoring Programme of the Netherlands 2000. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2002.006. RIKZ: Middelburg. 42 pp., more
 • Vethaak, A.D.; Rijs, G.B.J.; Schrap, S.M.; Ruiter, H.; Gerritsen, A.; Lahr, J. (2002). Estrogens and xeno-estrogens in the aquatic environment of the Netherlands: occurrence, potency and biological effects. RIZA/RIKZ-report, 2002.001. RIKZ/RIZA: Lelystad. ISBN 90-36954-01-0. 292 pp., more
 • Berrevoets, C.M.; Strucker, R.C.W.; Meininger, P.L.M. (2001). Watervogels in de Zoute Delta 1999/2000. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2001(1). RIKZ: Middelburg. ISBN 90-369-3455-9. 82 pp., more
 • Bouma, S.; Vethaak, D.; Meininger, P.L.M.; Holland, A. (2001). De visdiefkolonie (Sterna hirundo) bij Terneuzen: blijven er problemen? De resultaten van een vervolgonderzoek in 2000. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2000.45. RIKZ: Middelburg. 27 + bijlagen pp., more
 • Consemulder, J. (2001). Studie naar de mogelijke maatregelen voor het behoud van het slik en schor van Waarde. Werkdocument RIKZ. RWS RIKZ: Middelburg. 18 + bijlagen pp., more
 • Dauwe, B. (2001). Monitoring van de effecten van de verruiming 48'/ 43': samenvatting van de ontwikkelingen in de Westerschelde (tussenstand 2000). Rapport 6. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2001.025. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat/RIKZ: Den Haag. 24 pp., more
 • de Kruif, A.C. (2001). Bodemdieptegegevens van het Nederlandse Kustsysteem. Beschikbare digitale data en een overzicht van aanvullende analoge data. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2001.041. RIKZ: Middelburg. 34 + appendices pp., more
 • den Heijer, W.M.; Keus, B. (2001). Bestaande vistuigen als mogelijk alternatief voor de boomkor. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2001.037. RIKZ: Den Haag. 76 pp., more
 • Haas, H.A.; Tosserams, M. (2001). Balanceren tussen zoet en zout. Ruimte voor veerkracht en veiligheid in de Delta. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2001.018. RIZA-Rapport, 2001.014. ISBN 90-369-3443-1. 115 pp., more
 • Hartgers, E.M.; Backx, J.J.G.M.; Walhout, T. (2001). Vis intrek in de Delta: een inventarisatie van migratieknelpunten. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2001.049. RIKZ: Middelburg. ISBN 90-369-5415-0. 68 pp., more
 • Israël, C.G. (2001). Definitiestudie Westerscheldemond: KUST2005. Werkdocument RIKZ, OS/2001.102x. RIKZ: Middelburg. 25 + bijlagen pp., more
 • Kornman, B.A.; Kamermans, P.; Tydeman, P. (2001). De handel en wandel van Kokkel en Nonnetje in hun eerste levensjaar: kennis en inzicht voor herstel, inrichting en beheer op basis van literatuur en veldonderzoek. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2001.036. Rijkswaterstaat, RIKZ: [s.l.]. 60 pp., more
 • Kornman, B.A.; Schouwenaar, A. (2001). Kleidijken en groene dijken in de Westerschelde: voorspelling ligging schorranden in 2050 t.b.v. de aanleg van kleidijken/groene dijken. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2001.038. Rijksinstituut voor Kust en Zee: Den Haag. 17 pp., more
 • Liek, G.-J. (2001). Monitoring van de effecten van de verruiming 48’/43’: beschrijving van de fysische toestand van de Westerschelde t/m 2000. Rapport 5. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2001.023. RIKZ: Middelburg. 44 pp., more
 • Meininger, P.L.; Arts, F.A.; Lilipaly, S.J.; Strucker, R.C.W.; Wolf, P.A. (2001). Broedsucces van kustbroedvogels in het Deltagebied in 2000. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2001.810X. RIKZ: Middelburg. 139 pp., more
 • Meininger, P.L.; Strucker, R.C.W. (2001). Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2000. Rapport RIKZ = Report RIKZ. RIKZ: Middelburg. 78 pp., more
 • Roberti, J.R. (2001). Meten met MEDUSA. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2001.035. RIKZ: Middelburg. 30 pp., more
 • Rutten, T.; Sandee, B.; Hofman, A. (2001). Evaluatie van flowcytometrie fytoplanktonmonitoring 2000. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2001.034. RIKZ: Middelburg. 46 + bijlagen pp., more
 • Schouwenaars, B. (2001). Morfologische ontwikkeling Westerschelde 1931-2000. Werkdocument RIKZ, AB/2001.832X. RIKZ: Middelburg. 64 pp., more
 • Stikvoort, E.; Vink, M. (2001). Datarapportage ecologie Monitoring Verruiming Westerschelde (T2 t/m 2000). Werkdocument RIKZ, AB/2001.817x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 13 pp., more
 • Top, T.H.; Verlinde, W.P. (2001). Milieumeetnet Zoute Rijkswateren. Programma 2002. Monitoring MWTL en aanvullende projecten. Werkdocument RIKZ, IT-01.845 X. RIKZ: Middelburg. 91 pp., more
 • van Maldegem, D.; Arends, A. (2001). Monitoring verspreiding boorslib in de Westerschelde (fase 4): periode juni 2001 - augustus 2001: datarapportage. Werkdocument RIKZ, 2001.827x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 21 + bijlagen pp., more
 • van Maldegem, D.; Arends, A. (2001). Monitoring verspreiding boorslib in de Westerschelde (fase 4): periode maart 2001 - mei 2001: datarapportage. Werkdocument RIKZ, 2001.820x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 21 + bijlagen pp., more
 • van Maldegem, D.; Arends, A. (2001). Monitoring verspreiding boorslib in de Westerschelde (fase 3): periode december 2000 - februari 2001: datarapportage. Werkdocument RIKZ, 2001.809x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 17 + bijlagen pp., more
 • van Maldegem, D.; Arends, A. (2001). Monitoring verspreiding boorslib in de Westerschelde (fase 3): periode oktober-november 2000: datarapportage. Werkdocument RIKZ, 2000.842x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 19 + bijlagen pp., more
 • van Zeijl, W.J.M.; Akhiat, A.; Kortekaas, M.L.; Swertz, O.C. (2001). National Evaluation Report on the Joint Assessment and Monitoring Programme of the Netherlands 1999. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2001.003. RIKZ: Middelburg. 42 pp., more
 • Arts, F. (2000). Literatuuronderzoek naar effecten van recreatie en vegetatiesuccessie op kustbroedvogels. Werkdocument RIKZ, 2000.822X. RIKZ: Middelburg. 43 pp., more
 • Berrevoets, C.M.; Strucker, R.C.W.; Meininger, P.L.M. (2000). Watervogels in de zoute Delta 1998/99. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2000.003. RIKZ: Middelburg. 80 pp., more
 • Bult, T.P.; Ens, B.J.; Lanters, R.L.P.; Smaal, A.C.; Zwarts, L. (2000). Korte Termijn Advies Voedselreservering Oosterschelde; Samenvattende rapportage in het kader van EVAII. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2000.042. [S.n.]: The Netherlands. 60 pp., more
 • Consemulder, J. (2000). Beperkte toestandbeschrijving van de monding van de Westerschelde (KTS Voordelta). Werkdocument RIKZ, 2000.812x. RIKZ: Middelburg. 43 pp., more
 • de Kruif, A.C. (2000). Stormdata of the petten field site: 1995-2000: description of the data on the CD-ROM. RIKZ: [s.l.]. 48 pp., more
 • Kabuta, S.H.; Duijts, H. (2000). Graadmeters voor de Noordzee: eindrapport van het project Graadmeterontwikkeling Noordzee (GONZ III). Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2000.022. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat/Rijksinstituut voor Kunst en Zee/RIKZ: De Haag. 104 pp., more
 • Kikkert, J.E. (2000). De Scheldezoom. Een verkennende studie naar herstel van peildynamiek in het Zoommeer, Markiezaatsmeer en de Binnenschelde. Werkdocument RIKZ, 2000.839x. RIKZ: Middelburg. 36 (10) pp., more
 • Kornman, B.A.; Arends, A.; Dunsbergen, D. (2000). Westerscheldemond 1970-2020: een morfologische blik op de toekomst. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2000.30. RIKZ: Den Haag. 30 pp., more
 • Lefèvre, F.O.B. (2000). Effecten van systeemingrepen op de water- en bodemkwaliteit van de Westerschelde. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2000.006. RIKZ: The Netherlands. 42 pp., more
 • Meininger, P.L.; Berrevoets, C.M.; Strucker, R.C.W. (2000). Kustbroedvogels in het Deltagebied in 1999. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2000.023. RIKZ: Middelburg. ISBN 90-369-3403-6. 37 + bijlagen pp., more
 • Meininger, P.L.; Arts, F.A.; Lilipaly, S.J.; Strucker, R.C.W.; Wolf, P.A. (2000). Broedsucces van kustbroedvogels in het Deltagebied in 1999. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2000.831X. RIKZ: Middelburg. 98 pp., more
 • Meininger, P.L.; Arts, F.A.; van Swelm, N.D. (2000). Kustbroedvogels in het Noordelijk Deltagebied: ontwikkelingen, knelpunten, potenties. Rapport RIKZ = Report RIKZ(52). Rijksinstituut voor Kust en Zee: Middelburg. ISBN 90-369-3435-4. 238 pp., more
 • Mulder, J.P.M. (2000). Zandverliezen in het Nederlandse kustsysteem. Advies voor Dynamisch Handhaven in de 21e eeuw. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2000.36. RIKZ: Middelburg. 46 + appendices pp., more
 • Roelse, P.; Arends, A. (2000). Mogelijkheden voor zandwinning in de Westerschelde. Werkdocument RIKZ, AB/2000.806x. RIKZ: Amsterdam. 28 pp., more
 • Schobben, J.H.M.; Timmerman, J.G.; Honkoop, J.; de Beer, K. (2000). Nieuw beleid, andere informatiebehoefte? Een studie naar de nieuwe informatiebehoefte die voortvloeit uit het verschijnen van de Vierde Nota Waterhuishouding. RIZA/RIKZ-report, 2000.026. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ: Den Haag. ISBN 90-369-3405-2. 52 pp., more
 • Strucker, R.C.W.; Witte, R.H.; Lilipaly, S.J. (2000). Vliegtuigtellingen van watervogels en zeezoogdieren in de Voordelta, 1999/2000. Werkdocument RIKZ, 2000.857x. RIKZ: Middelburg. 55 pp., more
 • Top, T.H.; Verlinde, W.P. (2000). Milieumeetnet Zoute Rijkswateren. Programma 2001. Monitoring MWTL en aanvullende projecten. Werkdocument RIKZ, IT-2000.866X. RIKZ: Middelburg. 82 pp., more
 • van Maldegem, D.; Willemse, B.; Arends, A. (2000). Ontwikkeling ondiepwater zone rond de Platen van Valkenisse periode 1990-heden. Werkdocument RIKZ, 2000/823x. RIKZ: Netherlands. 28 + bijlagen pp., more
 • van Maldegem, D.; Arends, A. (2000). Monitoring verspreiding boorslib in de Westerschelde (fase 1): periode april-juni 2000: datarapportage. Werkdocument RIKZ, 2000.822x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 16 + bijlagen pp., more
 • van Maldegem, D.; Arends, A. (2000). Monitoring verspreiding boorslib in de Westerschelde: periode januari-maart 2000: datarapportage. Werkdocument RIKZ, 2000.813x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 28 + bijlagen pp., more
 • van Maldegem, D.; Arends, A. (2000). Monitoring verspreiding boorslib in de Westerschelde: periode oktober-december 1999: datarapport. Werkdocument RIKZ, 2000.802x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 19 + bijlagen pp., more
 • van Maldegem, D.; Arends, A. (2000). Monitoring verspreiding boorslib in de Westerschelde over 2000. Project Boorspecie: conclusies datarapportage. Werkdocument RIKZ, 2000.813x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 6 pp., more
 • Wartel, S.; van Eck, G.Th.M. (2000). Slibhuishouding van het Schelde estuarium. KBIN/RIKZ: Brussel. 66 pp., more
 • Withagen, L. (2000). Voortgangsrapportage van nationale acties SAP I, Nederlandse nationale acties 17 augustus 2000, ICBS-00-313. RIKZ: Middelburg. 24 pp., more
 • Withagen, L. (2000). DELTA 2000: inventarisatie huidige situatie Deltawateren. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2000.47. RIKZ: Middelburg. 144 pp., more
 • Arends, A.; Kamermans, P.; Stikvoort, E.; De Winder, B. (1999). Monitoring van de effecten van de verruiming 48'-43': een eerste evaluatie van de bagger- en stortstrategie. Rapport 4. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 99.019. RIKZ: [s.l.]. 48 pp., more
 • Arends, A.A.; van Maldegem, D.C. (1999). Grootschalige effecten Westerschelde door havenuitbreiding Vlissingen (eindrapport). Rapport RIKZ = Report RIKZ, AB-99817x. Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ: Den Haag. 31 + annexes pp., more
 • Belfroid, A.C.; Murk, A.J.; de Voogt, P.; Schäfer, A.J.; Rijs, G.B.J.; Vethaak, A.D.; Meerman, J.H.N.; van der Velde, E.G.; de Boer, J. (1999). Hormoonontregelaars in water: oriënterende studie naar de aanwezigheid van oestrogeen-actieve stoffen in watersystemen en afvalwater in Nederland. RIZA-Rapport, 99(7). RIKZ/RIZA: The Netherlands. ISBN 90-3795-227-1. 109 pp., more
 • Berrevoets, C.M.; Strucker, R.C.W.; Meininger, P.L.M. (1999). Watervogels in de zoute Delta 1997/98. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 99.001. RIKZ: [s.l.]. 82 pp., more
 • Bliek, B.; de Gelder, A. (1999). Tussentijdse evaluatie 48'/43' verruiming en stortbeleid Westerschelde. RIKZ/Svasek Ingenieursbureau: Rotterdam. 21 + figuren + bijlage pp., more
 • Bouma, S.; Holland, A.; Vethaak, D. (1999). Visdieven in problemen: de resultaten van veld- en experimenteel onderzoek van de kolonie visdieven (Sterna hirundo ) bij Terneuzen, 1994-1999. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 99.037. RIKZ: Middelburg. 39 pp., more
 • Bult, T.P.; Stikvoort, E.C.; Willemse, B.S. (1999). Mogelijkheden en beperkingen van omgevingsclassificaties en habitatgeschiktheidsmodellen voor het inschatten van effecten op bodemdieren. Werkdocument RIKZ, AB-99.833x. RIKZ: Middelburg. 26 + tabellen + figuren + bijlagen pp., more
 • Jager, Z.; Kleef, H.L. (1999). Het functioneren van de Eems-Dollard als kinderkamer voor platvis: 3. Aantalsverloop en lengtetoename van juveniele schol, bot en tong in Dollard en Eems. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 99(41). Rijksinstituut voor Kust en Zee: The Netherlands. 34 pp., more
 • Meininger, P.L.M.; Berrevoets, C.M.; Strucker, R.C.W. (1999). Kustbroedvogels in het Deltagebied: een terugblik op twinting jaar monitoring (1979-1998). Rapport RIKZ = Report RIKZ, 99.025. RIKZ: Middelburg. ISBN 90-369-3414-1. 241 pp., more
 • Mol, G. (1999). De fysische toestand van de Westerschelde 1998: kort na de verdieping 48'- 43'. Werkdocument RIKZ, AB-99.829x. RIKZ: Middelburg. 14 + bijlagen pp., more
 • Peeters, J.C.H.; de Vries, I.; Haas, H.A. (1999). Eutrofiëring en productiviteit in de Noordzee. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 99.008. Rijksinstituut voor Kust en Zee: Middelburg. ISBN 90-369-3483-4. 47 pp., more
 • Stikvoort, E. (1999). Benthosinventarisatie Sieperdaschor 1998 & 1999. Werkdocument RIKZ, AB 99.853x. RIKZ: [s.l.]. 6 pp., more
 • Top, T.; Verlinde, W. (1999). Milieumeetnet Zoute Rijkswateren. Programma 2000. Monitoring MWTL en aanvullende projecten. Werkdocument RIKZ, IT-99.889 X. RIKZ: Middelburg. 84 pp., more
 • van Dalfsen, J. (1999). Ecologische effecten van grootschalige zandwinning. Rijksinstituut voor Kust en Zee: Middelburg. 40 pp., more
 • van Dalfsen, J.A. (1999). Long-term effects of subaqueous sand extraction north of the island of Terschelling. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 98(34). RIKZ: Netherlands. 39 pp., more
 • Van Eck, B.T.M. (Ed.) (1999). De Scheldeatlas: een beeld van een estuarium. Rijksinstituut voor Kust en Zee/Schelde InformatieCentrum: Middelburg. ISBN 90-369-3434-6. 120 pp., more
 • van Helvert, M.A.G. (1999). Onderzoek naar de effecten van baggeren, storten en zandwinning in de Westerschelde met behulp van het ESTMORF-model in het kader van MOVE. Werkdocument RIKZ, OS-99.817x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 18 pp., more
 • van Kleunen, A. (1999). Verspreiding en habitatvoorkeur van eenden en steltlopers in Ooster- en Westerschelde: op basis van laagwater vogelkartering in januari en februari 1990. Werkdocument RIKZ, OS/2000.806X. RIKZ: Middelburg. 111 + bijlagen pp., more
 • van Maldegem, D.; Arends, A. (1999). Monitoring verspreiding boorslib in de Westerschelde: periode juli-september 1999: datarapportage. Werkdocument RIKZ, AB-99.852x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 19 + bijlagen pp., more
 • van Maldegem, D.; Wattel, G. (1999). In-situ metingen troebelheid Westerschelde: data - grafieken an de meetpunten 1, 2 en 3: periode oktober 1998 tot juni 1999. Werkdocument RIKZ, AB-99.856x. RIKZ: Middelburg. 30 bijlagen pp., more
 • Walhout, T. (1999). Meetgegevens Westerschelde 1990-1998. Werkdocument RIKZ, AB-99.184x. RIKZ: De Haag. 10 pp., more
 • (1998). Eindverslag waterbeweging en morfologie van slikken in de Westerschelde: bijlagen. RIKZ: Deventer. 111 pp., more
 • Bergman, M.J.N.; van Santbrink, J.W.; Buijs, J.; Craeymeersch, J.A.; Piet, G.J.; Rijnsdorp, A.D.; Laban, C.; Zevenboom, W. (1998). The distribution of benthic macrofauna in the Dutch sector of the North Sea in relation to the micro distribution of beam trawling: final report 1998. BEON Rapport = BEON-report, 98(2). RIKZ: Den Haag. 89 pp., more
 • Boon, J.P.; Smith, D.E.C.; Lewis, W.E.; Klamer, H.J.C.; Pastor, D.; Wester, P.G.; de Boer, J. (1998). In vitro biotransformatie van organohalogeenverbindingen in zeezoogdieren en vogels. Mogelijke gevolgen voor bioaccumulatie en genotoxiciteit: 4. Polychloor terfenylen (PCT's). BEON Rapport = BEON-report, 98(1). RIKZ: Den Haag. 38 pp., more
 • Boon, J.P.; Smith, D.E.C.; Lewis, W.E.; Klamer, H.J.C.; Pastor, D.; Wester, P.G.; de Boer, J. (1998). In vitro biotransformatie van organohalogeenverbindingen in zeezoogdieren en vogels. Mogelijke gevolgen voor bioaccumulatie en genotoxiciteit: 5. Chloordanen. BEON Rapport = BEON-report, 98(7). RIKZ: Den Haag. 42 pp., more
 • Cramer, A. (1998). MER schelpenwinning, ter onderbouwing van landelijk beleid. RIKZ: Den Haag. 48 + bijlagen pp., more
 • de Jong, D.J.; Dankers, N.M.J.A.; Leewis, R.J. (1998). Naar ecologische kaarten van de Waddenzee. BEON Rapport = BEON-report, 98(13). RIKZ: Den Haag. 32 pp., more
 • de Jong, P.D.; van der Veer, H.W.; Witte, J. IJ. (1998). Associations between fish species of the Dutch coast and estuaries. Benthos-epibenthos interactions in the Dutch Wadden Sea. BEON Rapport = BEON-report, 98(16). RIKZ: Den Haag. 31 pp., more
 • Hoogeboom, B.P.; Rotmensen, G.J. (1998). De effecten van het storten van boorspecie in de Westerschelde: deelstudie in het kader van de MER boorspecie Westerscheldetunnel. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 98.013. RIKZ: Middelburg. 161 + bijlagen pp., more
 • Kamermans, P.; Hemminga, M.A.; de Jong, D.J. (1998). De betekenis van het zout- en silicaatgehalte in Nederlandse kustwateren voor het zeegrasareaal: eindrapport 1998. BEON Rapport = BEON-report, 98(5). RIKZ: Den Haag. 36 pp., more
 • Kornman, B.A.; Arends, A.; Vroon, J.H. (1998). Advies aanleg geulwandverdediging Saeftinge. Werkdocument RIKZ, AB-98.849x. RIKZ: Middelburg. 24 + bijlagen pp., more
 • Leewis, R.J.; Dankers, N.M.J.A.; de Jong, D.J. (1998). Naar een ecosysteem zoute wateren Nederland. BEON Rapport = BEON-report, 98(11). RIKZ: Den Haag. 22 pp., more
 • Leopold, M.F.; van der Land, M.A.; Welleman, H.C. (1998). Spisula en zee-eenden in de strenge winter van 1995/96 in Nederland. BEON Rapport = BEON-report, 98(6). RIKZ: Den Haag. 50 pp., more
 • Luursema, K.G. (1998). Geologie Westerschelde in relatie tot het tunneltracé. Werkdocument RIKZ, AB-97.847x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 12 pp., more
 • Meininger, P.L.; Berrevoets, C.M.; Strucker, R.C.W. (1998). Kustbroedvogels in het Deltagebied in 1997. Werkdocument RIKZ, OS-98.808X. Rijksinstituut voor Kust en Zee: Middelburg. 50 + bijlagen pp., more
 • Meininger, P.L.M.; Berrevoets, C.M.; Strucker, R.C.W. (1998). Watervogels in de Zoute Delta 1996/97. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 98.001. RIKZ: Middelburg. ISBN 90-369-3402-8. 89 pp., more
 • Prins, T.C.; Wetsteyn, L.P.M.J.; Escaravage, V. (Ed.) (1998). The impact of marine eutrophication on phytoplankton, zooplankton and benthic suspension feeders. Progress report: effects of stratification on plankton dynamics. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 98(035). RIKZ: Den Haag. ISBN 90-369-3423-0. 123 pp., more
 • Riegman, R.; Los, H.; Peeters, C. (1998). BEON-Garden: giftige algen en de reductie van de nutriëntenbelasting, eindrapport. BEON Rapport = BEON-report, 98(4). RIKZ: Den Haag. 53 pp., more
 • Salden, R.M. (1998). Verspreiding van boortunnelspecie in de Westerschelde bij verschillende stortvarianten. Werkdocument RIKZ, OS-98.101X. RIKZ: Den Haag. 10 + bijlage pp., more
 • Salden, R.M. (1998). Schonere Schelde door slibverwijdering: het effect van slibverwijdering in de beneden Zeeschelde op de waterkwaliteit en slibhuishouding in de Westerschelde: evaluatie van een bepaling uit de WVO-vergunning onderhoudsbaggerspecie. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 98.015. RIKZ: Den Haag. 104 pp., more
 • Salden, R.M. (1998). Prognose voor de ontwikkeling van de slibbalans in de beneden Zeeschelde bij continuering en beëindiging van de slibverwijdering bij Kallo: advies hoe nu verder te gaan: een blik in de toekomst als vervolg op RIKZ rapport RIKZ 98-015. Werkdocument RIKZ, OS-98.128X. RIKZ: Den Haag. 6 pp., more
 • Stapel, J.; de Jong, D.J. (1998). Sedimentatiemetingen op het schor bij Waarde en het Verdronken Land van Saeftinge, Westerschelde (ZW Nederland): sedimento et submergo. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 98.022. RIKZ: Middelburg. 32 + bijlagen pp., more
 • Stapel, J.; de Jong, D.J. (1998). Ontwikkelingen in de biomassa van het microfytobenthos in de Oosterschelde en Westerschelde in de periode 1981 - 1996. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 98.023. RIKZ: Middelburg. 75 pp., more
 • Stienen, E.W.M.; Brenninkmeijer, A. (1998). Effects of changing food availability on population dynamics of the Sandwich Tern Sterna Sandvicensis. BEON Rapport = BEON-report, 98(3). RIKZ: Den Haag. 69 pp., more
 • Top, T.; Verlinde, W. (1998). Milieumeetnet Zoute Rijkswateren. M.W.T.L. Planning 1998. Werkdocument RIKZ, IT-97.838X. RIKZ: Middelburg. 54 pp., more
 • Top, T.; Verlinde, W. (1998). Milieumeetnet Zoute Rijkswateren. M.W.T.L. Planning 1999. Werkdocument RIKZ, IT-98.869X. RIKZ: Middelburg. 77 pp., more
 • van Berchum, A.M.; Smit, T. (1998). ZeeZicht op de Voordelta: Resultaten van fysische, chemische en biologische monitoring: Rapport RIKZ-98.027. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): The Netherlands. 52 pp., more
 • van Dijk, R.P.; Plieger, R.; Soerdjbali, M.J. (1998). Rekenroosters van RWS basismodellen van oceaan tot Nederlandse binnenwateren. Werkdocument RIKZ, OS-98.140x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Den Haag. 23 + bijlagen pp., more
 • van Eck, G.T.M.; de Bruijkere, F.L.G.; De Meyer, E.; Maeckelberghe, H. (1998). Naar een schone Schelde. Water 17(102): 293-303, more
 • Verbeek, H.; Tank, F.T.G.; Groenewoud, M.D. (1998). Drempels in de Westerschelde: natuur en mens samen aan het werk. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 98.011. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): The Netherlands. ISBN 90-369-3472-9. 59 pp., more
 • Verbeek, H.; Langerak, A. (1998). Modellen voor het morfologisch onderzoek van de Westerschelde. Werkdocument RIKZ, OS-98.804x. RIKZ/RWS Zeeland: Middelburg. 15 pp., more
 • Verlaan, M.; Zijlema, M.; Jansen, M.H.P. (1998). Reproductienauwkeurigheid van modellen: pilot 1: het Westerscheldemodel SCALWEST. Werkdocument RIKZ, OS/98.166x. RIKZ: Den Haag. 89 pp., more
 • Verschoore de la Houssaye, J. (1998). GISsen naar habitat- en ecotopenkaarten voor de Westerschelde. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 89 + bijlagen pp., more
 • Vethaak, A.D.; Van der Burg, B.; Rijs, G.B.J.; Brouwer, A. (Ed.) (1998). Endocrine-disrupting compounds: wildlife and human health risks: Proceedings of a Symposium 27 October 1998, The Hague (The Netherlands). RIKZ: Middelburg. 146 pp., more
 • Vroon, J. (1998). Veiligheid tegen overstromen: pleidooi voor een toekomstverkenning. Water 17(102): 311-314, more
 • Wiegman, S.; Van Beusekom, S.A.M.; van Vlaardingen, P.L.A.; Bleeker, E.A.J.; Kraak, M.H.S.; Admiraal, W.; Krop, H.; de Voogt, P.; Vriezekolk, G.; Vonck, W.; Klamer, H.J.C.; Pastor, D.; Evers, E.H.G.; Peijnenburg, W.J.G.M. (1998). Photobiological transformation of azaarenes in the water column: towards a new approach for the assessment of toxic and genotoxic hazards of azaarenes. BEON Rapport = BEON-report, 98(10). RIKZ: Den Haag. 59 pp., more
 • Witte, R.H. (1998). Zeehonden in de Delta. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 98.010. RIKZ: Middelburg. 32 pp., more
 • Wolf, F.C.J.; Troch, P.; De Rouck, J.; Van Damme, L. (1998). Description of field sites for the measurement of wave run-up . RIKZ: [s.l.]. 27 pp., more
 • (1997). Stroom- en golfmetingen op slikken gelegen voor schorren in de Westerschelde. Eerste uitwerking van metingen uitgevoerd op de slikken van Bath, Waarde, Zuidgors en Paulina; mei t/m oktober 1996: Project MARS*SSM, Marsh Amelioration along the River Schelde, Side Specific Monitoring. Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ, Directie Zeeland: The Netherlands. 92 pp., more
 • (1997). BEON Beleidsgericht Ecologisch Onderzoek Noordzee/Waddenzee Jaarwerkplan 1997. BEON Rapport = BEON-report, 97(3). RIKZ: Den Haag. 47 + 6 annexes pp., more
 • (1997). De rol van het getij in de morfologische ontwikkeling van de Westerscheldemond: een modelmatige onderbouwing: eindrapport getijreconstructie Westerscheldemond. RIKZ/Svasek Ingenieursbureau: Rotterdam. 34 + figuren + bijlagen pp., more
 • Arends, A. (1997). Inventarisatie van de huidige kennis over de veiligheid tegen overstromen van de Westerschelde. Rapport RIKZ = Report RIKZ, AB-97.857x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 37 pp., more
 • Arts, F.A.; Meininger, P.L.M.; Zekhuis, M. (1997). Ecologisch profiel van de scholekster Haematopus ostralegus. Bureau Waardenburg Rapport, 97.25/Werkdocument RIKZ OS-97.862X. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat/Rijksinstituut voor Kunst en Zee/RIKZ: Culemborg. 85 pp., more
 • Boon, J.P.; Greve, M.J.; Bouma, J.; de Boer, M.K.; Lewis, W.E.; Klamer, H.J.C.; Pastor, D.; Wester, E.; de Boer, J. (1997). In vitro biotransformatie van organohalogeenverbindingen in zeezoogdieren en vogels. Mogelijke gevolgen voor bioaccumulatie en genotoxiciteit: 3. Gebromeerde vlamvertragers (polybroom difenylethers en polybroom bifenylen). BEON Rapport = BEON-report, 97(6). RIKZ: Den Haag. 46 pp., more
 • Dam, G. (1997). De vergelijking van HF-radar met andere stromingsgegevens: een onderzoek naar de HF-radar metingen bij de locatie Hansweert. Werkdocument RIKZ, OS-97.820X. Rijkswaterstaat, RIKZ: Middelburg. 61 pp., more
 • Eertman, R.H.M. (1997). Veranderingen in de estuariene ecotopen in de Delta. NIOO Rapporten, 1997-01. NIOO/RIKZ: [s.l.]. 25 pp., more
 • Escaravage, V.; Wetsteyn, L.P.M.J.; Prins, T.C.; Pouwer, A.J.; de Kruyff, A.; Vink-Lievaart, M.; van der Voorn, C.M.; Peeters, J.C.H.; Smaal, A.C. (1997). The impact of marine eutrophication on phytoplankton, zooplankton and benthic suspension feeders: stratification in mesocoms, a pilot experiment. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 98(008). RIKZ: Den Haag. 48 pp., more
 • Essink, K. (1997). Risk analysis of coastal nourishment techniques (RIACON): final evaluation report. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 97(31). RIKZ: Haren. 41 pp., more
 • Groenenberg, M. (1997). ERASES: uitbreiding van het Ecotoxicologische Risico-Analysemodel Schelde-estuarium: vooronderzoek. Werkdocument RIKZ, AB-97.811x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 19 + bijlagen pp., more
 • Groenewoud, M.D. (1997). Modellering morfodynamisch gedrag van de Drempel van Hansweert: fase 1. Modelbouwen simulatie huidige situatie. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): [s.l.]. 46 pp., more
 • Hoogeboom, B.P.; Vroon, J.H. (1997). De belevenissen van slib en zand na storten: effectberekeningen ten behoeve van de MAS Baggerspeciestort Westerschelde. Werkdocument RIKZ, AB-97-844x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 36 + bijlagen pp., more
 • Kaag, N.H.B.M.; Boon, J.P.; Booij, K.; Fischer, C.V.; Foekema, E.M.; Hillebrand, M.T.J.; Hummel, H.; Kralt, H.; Scholten, M.C.Th.; Timmermans, B.M.H.; Vonck, A.P.M.A.; de Vries, M.; van Weerlee, E. (1997). BENTOX Toxische effecten van verontreinigde sedimenten voor marien benthos: 1. Verkennend onderzoek met 'natuurlijk' verontreinigde sedimenten; 2. Benzo(a)pyreen en fluoranteen; 3. BaP concentratiereeks. BEON Rapport = BEON-report, 96(3). RIKZ: Den Haag. 166 pp., more
 • Kamermans, P.; Hemminga, M.A.; de Jong, D.J.; Dijkema, K.S. (1997). De betekenis van het zout- en silicaatgehalte in Nederlandse kustwateren voor het zeegrasareaal: faserapport 1996. BEON Rapport = BEON-report, 97(4). RIKZ: Den Haag. 22 pp., more
 • Kater, B.J. (1997). Uitbreiding ecotoxicologische risico analyse Schelde-estuarium. Werkdocument RIKZ, AB-97.842x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 6 + bijlagen + figuren pp., more
 • Langerak, A. (1997). Verdieping Westerschelde: monitoring morfologie. Werkdocument RIKZ, OS-97.812X. RIKZ: Middelburg. 5 + bijlagen pp., more
 • Meininger, P.L.M.; Berrevoets, C.M.; Strucker, R.C.W. (1997). Watervogels in de Zoute Delta 1995/96. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 97.001. RIKZ: Middelburg. 93 pp., more
 • Mol, G.; van Berchum, A.M.; Krijger, G.M. (1997). De toestand van de Westerschelde aan het begin van de verdieping 48'/43': beschrijving van trends in de fysische, biologische en chemische toestand: rapport 1. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 97.049. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. ISBN 90-369-3412-5. 51 + appendices pp., more
 • Riegman, R.; Peeters, K.; Los, H. (1997). Giftige algen en de reductie van de nutriëntenbelasting (BEON-GARdeN): competitie tussen algen: jaarverslag 1996. BEON Rapport = BEON-report, 97(5). RIKZ: Den Haag. 14 pp., more
 • Roelse, P. (1997). Effecten zandwinning in de Westerschelde. Werkdocument RIKZ, AB/97.822x. RIKZ: Amsterdam. 35 pp., more
 • Salden, R.M. (1997). Een slib-transportmodel van het Schelde estuarium ten behoeve van waterkwaliteitsmodellering. Werkdocument RIKZ, OS-97.116x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Den Haag. 31 + figuren pp., more
 • Stienen, E.W.M.; Brenninkmeijer, A. (1997). Fluctuaties in de lokale voedselbeschikbaarheid in relatie tot de populatiedynamiek van de Grote Stern, Sterna sandvicensis: resultaten 1995-1996. BEON Rapport = BEON-report, 97(1). RIKZ: Den Haag. 40 pp., more
 • Strom, C.; van Maldegem, D.C. (1997). De Scheldebodem in 1992/1993: resultaten van een bodembemonstering vanaf de Scheldemonding tot aan Rupelmonde. Werkdocument RIKZ, AB-97.843x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 30 + bijlagen pp., more
 • van Berchum, A.M.; Wattel, G. (1997). De Oosterschelde, van estuarium naar zeearm. Bekkenrapportage 1991-1996. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 97.034. Rijksinstituut voor Kust en Zee: Middelburg. ISBN 90-369-3481-8. 96 pp., more
 • van Dalfsen, J.; Essink, K. (1997). Risk analysis of coastal nourishment techniques in The Netherlands: A. The ecological effects of shoreface nourishment off the island of Terschelling; B. The ecological effects of subaqueous sand extraction north of the island of Terschelling; C. Literature references. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 97.022. RIKZ: Haren. 98 pp., more
 • van Dijke, A.P. (1997). Organofosforbestrijdingsmiddelen Westerschelde periode 1990-1996: voorkomen, emissies en effecten. Werkdocument RIKZ, ABD/97.826x. RIKZ: Middelburg. 30 + bijlagen pp., more
 • van Vooren, W.G.M. (1997). Het voorkomen van kokkels in de Westerschelde: modelleren van groeimogelijkhedenkaart met Monte Carlo simulatie. Werkdocument RIKZ, 97.843.x. RIKZ: Middelburg. 31 + bijlagen pp., more
 • Vroon, J.H.; Storm, C.; Coosen, J. (1997). Westerschelde, stram of struis? Eindrapport van het Project Oostwest, een studie naar de beïnvloeding van fysische en verwante biologische patronen in een estuarium. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 97.023. RIKZ: Den Haag. ISBN 90-369-3441-9. 107 + kaart pp., more
 • Witte, R.H.; Wolf, P.A. (1997). Vliegtuigtellingen van watervogels en zeehonden in de Voordelta, 1996/1997: met gegevens van zeehonden uit de Ooster- en Westerschelde. Werkdocument RIKZ, AB-97.869x. RIKZ: Middelburg. 28 + appendices pp., more
 • Witte, R.H.; Wolf, P.A. (1997). Vliegtuigtellingen van watervogels en zeehonden in de Voordelta, 1995/1996: met gegevens van zeehonden in de Ooster- en Westerschelde. Werkdocument RIKZ, AB-97.852x. Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ: Middelburg. 27 + appendices pp., more
 • (1996). Beon thema bijeenkomst: Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK's), 22 februari 1996 Den Haag. BEON Rapport = BEON-report, 96(13). RIKZ: Den Haag. 22 + annexes pp., more
 • (1996). BEON Beleidsgericht Ecologisch Onderzoek Noordzee/Waddenzee Jaarwerkplan 1996. BEON Rapport = BEON-report, 96(9). RIKZ: Den Haag. 108, 2 diskettes pp., more
 • (1996). BEON thema bijeenkomst: Boomkorvistuigen, 19 januari 1996 Den Haag. BEON Rapport = BEON-report, 96(8). RIKZ: Den Haag. 21 + annexes pp., more
 • Bijkerk, R.; Dekker, P.I.; Tydeman, P. (1996). Ecologisch profiel van de draadworm Heteromastus filiformis (Polychaeta). Rapport RIKZ = Report RIKZ, 96-024. Rijkswaterstaat, RIKZ: [s.l.]. 72 pp., more
 • Bijl, W. (1996). Looking for observational signs of "changing storminess". Rapport RIKZ = Report RIKZ, 96.157x. National Institute for Coastal and Marine Management: Den Haag. 54 + appendices pp., more
 • Boon, J.P.; Sleiderink, H.M.; de Boer, J.; Wester, P.; Klamer, H.J.C.; Govers, B. (1996). De ontwikkeling van een in-vitro assay voor de bepaling van de invloed van biotransformatie op de bioaccumulatie en de mutageniteit van lipofiele organohalogeenverbindingen in mariene toppredatoren: 2. Toxafeen. BEON Rapport = BEON-report, 96(1). RIKZ: Den Haag. 36 pp., more
 • Clifford, M. (1996). Koper-representatie ten behoeve van de Schelde-atlas. Werkdocument RIKZ, AB-95.839x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 24 + bijlagen pp., more
 • de Vries, I.; Laane, R.W.P.M.; Jager, Z.; Wulffraat, K.; Asjes, J.; de Vries, M. (1996). Verslag van de BEON Workshop in het kader van de voorbereiding van de vierde Nota waterhuishouding (NW4), 30 november en 1 december 1995, NIOZ, Texel. BEON Rapport = BEON-report, 96(7). RIKZ: Den Haag. 40 pp., more
 • Eertman, R.H.M. (1996). Habitat karakterisering van de Nederlandse kustwateren: habitat karakterisering kustwateren. Deel 2 Fysische doelvariabelen. Werkdocument RIKZ, AB 96.842x. CEMO/RIKZ: [s.l.]. 38 pp., more
 • Fonds, M.; Blom, W.C. (1996). Onderzoek naar mogelijkheden tot vermindering van discardproductie door technische aanpassing van boomkornetten. BEON Rapport = BEON-report, 96(15). RIKZ: Den Haag. 47 pp., more
 • Jak, R.G.; Michielsen, B.F. (1996). Algenbegrazing: een nadere analyse van de invloed van toxicanten op het ontstaan van eutrofiëringsproblemen. BEON Rapport = BEON-report, 96(4). RIKZ: Den Haag. 56 pp., more
 • Kater, B.J.; Lefèvre, F.O.B. (1996). Ecotoxicologische risico analyse in de Westerschelde: de ontwikkeling en toepassing van het model ERASES. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 96.007. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 21 pp., more
 • le Jeune, E.; Jager, Z. (1996). Verslag van de BEON Workshop ter voorbereiding van de Nederlandse inbreng van de tussenconferentie van Noordzee- en Visserijministers (IMM 97): 'Hoe een juiste balans te vinden tussen ecologische en economische doelen van de visserij en hoe het management daaromheen te organiseren'. BEON Rapport = BEON-report, 96(12). RIKZ: Den Haag. 48 + annexes pp., more
 • Leopold, M.F. (1996). Spisula subtruncata als voedselbron voor zee-eenden in Nederland. BEON Rapport = BEON-report, 96(2). RIKZ: Den Haag. 57 pp., more
 • Marlé, C.; Blust, R. (1996). Speciatie van organische microverontreinigingen: gevolgen voor toxiciteit en normstelling. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): The Netherlands. 83 pp., more
 • Meininger, P.L.M.; Berrevoets, C.M.; Strucker, R.C.W. (1996). Watervogels in de Zoute Delta 1994/95. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 96.009. RIKZ: Middelburg. 72 pp., more
 • Otter, L.C. (1996). Interpolatie en vergelijking van slibgegevens van de Zeeschelde (België) en de bijlage de lithologische kaarten van de Zeeschelde (België) van 1964 en 1986. Werkdocument RIKZ, AB-96.836x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 20 + bijlagen pp., more
 • Otter, L.C. (1996). Vergelijking van de lithologische kaarten van de Zeeschelde (België). Werkdocument RIKZ, AB-96.870x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 15 + bijlagen pp., more
 • Reniers, A.J.H.M.; Roelvink, J.A. (1996). Diagnostic studies NOURTEC: Comparison between Torsminde and Terschelling shoreface nourishments. Report on model investigation. RIKZ: [s.l.]. ii, 13 + figures pp., more
 • Roelse, P. (1996). Evaluatie van zandsuppleties aan de Nederlandse kust 1975-1994: een morfologische beschouwing. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 96.028. RIKZ: Middelburg. ISBN 90-369-0455-2. 72 pp., more
 • Steur, C.; Seys, J.; Eppinga, J. (1996). Ecologisch profiel van het Nonnetje (Macoma balthica). Rapport RIKZ = Report RIKZ, 96.022. Rijkswaterstaat, RIKZ: Den Haag. ISBN 90-369-0445-5. 38 pp., more
 • Steur, C.; Seys, J.; Eppinga, J. (1996). Ecologisch profiel van de Strandgaper (Mya arenaria). Rapport RIKZ = Report RIKZ, 96.023. Rijkswaterstaat, RIKZ: Den Haag. 32 pp., more
 • Stienen, E.W.M.; Brenninkmeijer, A. (1996). Onderzoek naar de invloed van fluctuaties in de lokale voedselbeschikbaarheid op de populatiedynamiek van de grote stern (Sterna sandvicensis): tussentijdse resultaten. BEON Rapport = BEON-report, 96(6). RIKZ: Den Haag. 20 pp., more
 • van der Male, K. (1996). De morfologische veranderingen op de Zeeschelde 1961-1992. Werkdocument RIKZ, ABD 96.837x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 28 + bijlagen pp., more
 • van Dijk, A.P. (1996). Bestrijdingsmiddelen Westerschelde: periode 1990-1996. Werkdocument RIKZ, AB-97.815x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 42 + bijlagen pp., more
 • van Hattum, T. (1996). Profielen van enkele elementen in het sediment van het Schelde-estuarium: verkennend onderzoek naar het voorkomen en het verloop van de concentraties van enkele weinig onderzochte elementen in het sediment van het Schelde-estuarium van Vlissingen tot Rupelmonde. Werkdocument RIKZ, AB-96.835x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 37 + bijlagen pp., more
 • van Maldegem, D. (1996). [Specimen-Westerschelde]. Werkdocument RIKZ, AB-96.824x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 36 + bijlagen pp., more
 • van Maldegem, D. (1996). Specimen-Westerschelde (intern). Werkdocument RIKZ, AB-96.824x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 36 + bijlagen pp., more
 • van Moorsel, G.W.N.M. (1996). Biomonitoring van levensgemeenschappen op sublitorale harde substraten in Grevelingenmeer, Oosterschelde, Veerse Meer en Westerschelde Resultaten t/m 1995. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 96.14. Bureau Waardenburg/RIKZ: [s.l.]. 66 pp., more
 • Van Raaphorst, W. (1996). INP-MOORING 94-96 antropogene eutrofiëring en natuurlijke variaties in de open Noordzee: metingen op een verankeringsstation in de Oestergronden. BEON Rapport = BEON-report, 96(16). RIKZ: Den Haag. [diff. pag.] pp., more
 • Verbeek, H. (1996). Morfologisch onderzoek van de Westerschelde: een zoektocht naar de mogelijkheden. Werkdocument RIKZ, OS-96.814x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 27 + bijlage pp., more
 • Visser, W.; Verlinde, W. (1996). Milieumeetnet Zoute Rijkswateren. M.W.T.L. Planning 1997. Werkdocument RIKZ, IT-96.839X. RIKZ: Middelburg. 60 pp., more
 • Vroon, J.H.; Consemulder, J.; Rotmensen, G.J. (1996). WSV-doelgroepstudie scheepvaart Westerschelde. Werkdocument RIKZ, AB-96.134x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 41 + bijlagen pp., more
 • Wintermans, G.; Dankers, N.M.J.A.; Leewis, R.J.; Molegraaf, P.; De Nooyer, D.; Reents, S.; Staeyert, F.; Wegman, R.C.C.; Hartgers, E.M.; de Jonge, P.D.; Rijnsdorp, A.D.; van der Veer, H.W.; Witte, J. IJ.; Herman, P.M.J.; de Vries, M.; Thoolen, P.; Vonk, M.; Baart, A.; Boon, J. (1996). Habitatkartering en beschrijving van Nederlandse kustwateren. BEON Rapport = BEON-report, 96(5). RIKZ: Den Haag. [diff. pag.] pp., more
 • (1995). Ontwikkelingen in het beleid: BEON beleidspresentatie, 9 december 1994, Den Haag. BEON Rapport = BEON-report, 95(5). RIKZ: Den Haag. 68 pp., more
 • (1995). BEON Beleidsgericht Ecologisch Onderzoek Noordzee/Waddenzee Jaarwerkplan 1995 (inclusief diskette met North Sea Research Database). BEON Rapport = BEON-report, 95(2). RIKZ: Den Haag. 71, 1 diskette pp., more
 • (1995). Modellering: de stand van zaken en het belang voor beleid en beheer: beleidspresentatie BEON, 31 maart 1995, Den Haag. BEON Rapport = BEON-report, 95(6). RIKZ: Den Haag. 98 pp., more
 • (1995). De visserij-intensiteit van de Nederlandse boomkorvisserij op de Noordzee, mede in het licht van de milieu-effecten en gesloten gebieden: wetenschappelijke discussie BEON 18 mei 1995 Den Haag. BEON Rapport = BEON-report, 95(7). RIKZ: Den Haag. 80 pp., more
 • (1995). Kust en zee in perspectief. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Den Haag. 89 pp., more
 • Bergman, M.J.N.; van Santbrink, J.W.; de Groot, S.J.; Verboom, B.L.; de Bruyne, R.H.; Gmelig Meyling, A.W. (1995). Korte en lange termijn veranderingen in macrofauna veroorzaakt door verschillende vormen van bodemvisserij. BEON Rapport = BEON-report, 95(15). RIKZ: Den Haag. 104 pp., more
 • Bijl, W. (1995). Impact of a wind climate change on the surge in the southern part of the North Sea. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 95.016. Rijksinstituut voor Kust en Zee: 's Gravenhage. 36 + appendices pp., more
 • Boon, J.P.; van Schanke, A.; Roex, E.; de Boer, J.; Wester, P. (1995). De ontwikkeling van een in-vitro assay voor de bepaling van de invloed van biotransformatie op de bioaccumulatie en de mutageniteit van lipofiele organohalogeenverbindingen in mariene toppredatoren: 1. Validatie van de assay met PCBs en de eerste testresultaten met toxafeen. BEON Rapport = BEON-report, 95(4). RIKZ: Den Haag. 58 pp., more
 • Crielaard, G. (1995). De fouragerende Tureluur in de Westerschelde. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Den Haag. 17 + bijlagen pp., more
 • de Ronde, J.G.; van Marle, J.G.A.; Roskam, A.P.; Andorka Gal, J.H. (1995). Golfrandvoorwaarden langs de Nederlandse kust op relatief diep water. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 95.024. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): [s.l.]. 76 + bijlagen pp., more
 • Deayaldeen, S.; Arens, E.; Van Eck, B.T.M. (1995). Belasting Westerschelde met stoffen uit de scheepvaart. Werkdocument RIKZ, AB-95.880X. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 11 + bijlagen pp., more
 • Groeneveld, G.; Yland, E.; Wattel, G.; Pieters, J.; Holland, A.; Tijink, J.; Laane, R.W.P.M.; Leewis, R.J. (1995). Basisgetallen zoute maatlat WSV en milieubalans: zoute watersystemen en de milieubalans: basisdocument getallen en figuren. Werkdocument RIKZ(OS-95.122X). Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Den Haag. 6 + bijlagen pp., more
 • Ingenieursbureau Svasek B.V. (1995). KUST 2000 definitiestudie: Westerscheldemond (no.1). Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): [s.l.]. 75 pp., more
 • Kater, B.J. (1995). ERASES: ecotoxicologische risico-analyse Schelde-estuarium: de parameters. Werkdocument RIKZ, AB-95.834x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 9 pp., more
 • Kater, B.J. (1995). ERASES: ecotoxicologische risico-analyse Schelde-estuarium: het model. Werkdocument RIKZ, AB-95.835x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 13 pp., more
 • Kater, B.J. (1995). ERASES: ecotoxicologische risico-analyse Schelde-estuarium: theoretische achtergronden. Werkdocument RIKZ, AB-95.833x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 18 pp., more
 • Lefèvre, F.O.B.; van Eck, G.T.M.; Holland, A.M.B.; Kater, B.J. (1995). Effecten van beleidsalternatieven op de kwaliteit van water en bodem van de Westerschelde. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 95.026. Rijksinstituut voor Kust en Zee: [s.l.]. 36 + bijlage pp., more
 • Meijer, A.J.M. (1995). Biomonitoring van levensgemeenschappen op harde substraten in de getijdezone van Oosterschelde en Westerschelde, resultaten 1994 en vergelijking met 1989-1993. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 95.14. Bureau Waardenburg/RIKZ: [s.l.]. 110 pp., more
 • Meininger, P.L.; Berrevoets, C.M.; Strucker, R.C.W. (1995). Watervogels in de Zoute Delta 1991/1994. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 95.025. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat/Rijksinstituut voor Kunst en Zee/RIKZ: Den Haag. ISBN 90-369-0315-7. 92 pp., more
 • Mol, G. (1995). De Westerschelde: een resultaat van menselijke ingrepen. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 95.030. RIKZ: Middelburg. 30 + annexes pp., more
 • Mol, G. (1995). Zout-zoet in het Schelde-estuarium. Werkdocument RIKZ, AB-95.867x. RIKZ: Middelburg. 24 + bijlagen pp., more
 • Mulder, H.P.J. (1995). Analyse 13-uurs-verticaalmetingen in de Westerschelde t.b.v. slibtransportmodellering. Werkdocument RIKZ, OS-95.615x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 18 + bijlagen pp., more
 • Peperzak, L.; Zevenboom, W.; Dijkema, R.; Schol, C.; Vrieling, E.G.; Snoeijer, G.J.; Gieskes, W.W.C. (1995). Toxische algen tussen Noordwijk- en Terschelling-raai: eindrapport van het BEON project: opsporing en detectie van toxische algenbloeien (OTAB). BEON Rapport = BEON-report, 95(14). RIKZ: Den Haag. 66 pp., more
 • Storm, C.; van Maldegem, D.C.; den Hollander, H.J.; Kokke, J.M.M. (1995). LANDSAT atlas Schelde estuarium : een selectie van satellietbeelden vanaf de Voordelta tot aan Antwerpen. Werkdocument RIKZ, OS-95.802X. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 35 + bijlagen pp., more
 • van Dalfsen, J.A.; Duijts, O. (1995). Risk analysis of coastal nourishment techniques (RIACON): the effects on benthic fauna of shoreface-nourishment off the island of Terschelling, The Netherlands. Report 4: post- nourishment survey, April 1994. Werkdocument RIKZ, OS-95.610X. RIKZ: Haren. 35 pp., more
 • van den Berg, A.; Michielsen, B.F. (1995). Intercallibratie en toepassing Noordzee-modellen (MANS-FYFY) fase 2: inventarisatie en onderzoek naar mogelijke modelimplementatie van wetenschappelijke kennis omtrent de plaagalg Phaeocystis. BEON Rapport = BEON-report, 95(16). RIKZ: Den Haag. 21 pp., more
 • van der Veer, H.W.; Beukema, J.J.; Cadée, G.C.; Hegeman, J.; Mom, B.; Van Raaphorst, W.; Witte, J. IJ. (1995). Effecten van antropogene activiteiten op de produktiviteit van het ecosysteem in de westelijke Waddenzee. BEON Rapport = BEON-report, 95(9). RIKZ: Den Haag. 56 pp., more
 • van der Veer, H.W.; Craeymeersch, J.A.; van der Meer, J.; Rijnsdorp, A.D.; Witte, J. IJ. (1995). Trends in het voorkomen van vissen en epibenthische evertebraten in de Noordzee: een vergelijking van data sets. BEON Rapport = BEON-report, 95(3). RIKZ: Den Haag. 30 pp., more
 • van der Wal, D.; Peters, B.A.M.; van der Putten, W.H.; van Tongeren, O.F.R. (1995). Inventariserend onderzoek naar de ecologische effecten van zandsuppletie. Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: The Netherlands. 110 pp., more
 • van Moorsel, G.W.N.M.; Waardenburg, H.W.; van der Horst, J. (1995). Biomonitoring van levensgemeenschappen op sublitoraie harde substraten in Grevelingen meer, Oosterschelde, Veerse Meer en Westerschelde Resultaten t/m 1994. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 95.20. Bureau Waardenburg/RIKZ: [s.l.]. 63 pp., more
 • Van Raaphorst, W.; van Duyl, F.C.; Ridderinkhof, H.; Riegman, R.; Ruardy, P. (1995). Antropogene eutrofiëring en natuurlijke variaties: consequenties voor de productiviteit van de Noordzee (Data rapport INP-mooring project 1994). BEON Rapport = BEON-report, 95(8). RIKZ: Den Haag. 36 pp., more
 • Wintermans, G.; Dankers, N.M.J.A.; van der Veer, H.; Rijnsdorp, A.D.; van Leeuwen, P.I.; Vingerhoed, B. (1995). Habitatkarakteristieken van de Nederlandse kustzone. BEON Rapport = BEON-report, 95(12). RIKZ: Den Haag. 72 pp., more
 • Biersteker, M. (1994). Onzekerheidsanalyse van de modelresultaten van het waterkwaliteitsmodel voor het Schelde-estuarium : een inventarisatie van de onzekerheidsbronnen binnen het waterkwaliteitsmodel voor het Schelde-estuarium en een kwantificering van de invloed van de onzekerheidsbronnen op de modelresultaten. Werkdocument RIKZ, AB-94.841X. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 39 + bijlagen pp., more
 • Cadeé, N. (1994). Typologie van estuariene systemen: geografische referenties voor het Schelde estuarium. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 94.048. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 57 pp., more
 • de Jong, D.J.; De Jonge, V.N. (1994). Dynamiek van microphytobenthos in het Westerschelde-estuarium. Werkdocument RIKZ, OS-94.806x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 17 + bijlagen pp., more
 • Dekker, L.; Lievense, P.; van der Male, K. (1994). Calibratie en verificatie SCALDIS100. Werkdocument RIKZ, AB-94.839x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 21 + bijlagen pp., more
 • Holland, A.M.B.M.; Smit, H. (1994). Zoet water in het Schelde-estuarium: veranderingen in de saliniteit. Rapport dgw, 93.057. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 19 pp., more
 • Kater, B.J. (1994). De operationalisatie van het waterkwaliteitsmodel Schelde-estuarium. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 94.006. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 40 pp., more
 • Moermond, C.T.A. (1994). Van Selenapolder naar Sieperdaschor: over de ontwikkeling van een ondergelopen polder in de Westerschelde. Werkdocument RIKZ, AB-94.861X. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 64 + bijlagen pp., more
 • Mol, G. (1994). Overzicht menselijke ingrepen Westerschelde. Werkdocument RIKZ. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): [s.l.]. 70 pp., more
 • Phernambucq, A. (1994). Evaluatie oesterlarventest Schelde-estuarium periode 1989-1993. Werkdocument RIKZ, AB-94.862X. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 23 + tabellen + figuren pp., more
 • Philippart, M.E; Pwa, S.T.; Dillingh, D. (1994). De basispeilen langs de Nederlandse kust: ruimtelijke verdeling van basis- en ontwerppeilen in deelgebied Westerschelde (interim rapportage). Rapport RIKZ = Report RIKZ(94-025). Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ: Den Haag. 80 pp., more
 • Rijksinstituut voor Kust en Zee (1994). Tienjarig overzicht 1981 - 1990: presentatie van afvoeren, waterstanden, watertemperaturen, golven en kustmetingen. RIKZ: Den Haag. XVII, 217 pp., more
 • Spronk, G. (1994). Invloed van slib onttrekking Beneden-Zeeschelde op de waterkwaliteit op de Belgisch-Nederlandse grens. Werkdocument RIKZ, AB/94.883x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 30 + bijlage pp., more
 • Storm, C. (1994). Experimenten schorverdedigingen Zuidgors en Slaak onder de loep: een eerste evaluatie van de experimenten aan de hand van de monitoring van voorjaar 1992 tot en met voorjaar 1994. Werkdocument RIKZ, OS-94.813X. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 23 + figuren pp., more
 • Tank, F.T.G. (1994). Inventarisatie van een aantal schorren in de Westerschelde in de loop van de twintigste eeuw en de relatie tussen de ontwikkeling van schorrand en slik. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 47 + bijlagen pp., more
 • ter Maat, K. (1994). Toestand en ontwikkeling van de Westerschelde: methodiekontwikkeling om waterkwaliteitsgegevens te presenteren: met voorbeelden van zuurstof, stikstof, fosfor en silicium. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 25 + bijlagen pp., more
 • van Eck, G.Th.M.; Groeneveld, G.; Burger, G. (1994). Chemische maatlatten zoute watersystemen: risicobeoordeling Nederlandse zoute watersystemen voor de watersysteemverkenning. Werkdocument RIKZ, AB-94.865X. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 64 + bijlagen pp., more
 • van Leussen, W. (1994). Macrovlokken en hun bijdrage aan de slibtransporten in estuaria. National Institute for Coastal and Marine Management: Den Haag. ISBN 90-369-0483-8. 477 pp., more
 • Vroon, J.H. (1994). Op zoek naar een referentie voor de troebelheid van het Schelde-estuarium. Werkdocument RIKZ, AB-94.820x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 9 + bijlagen pp., more
 • Dillingh, D.; de Haan, L.; Helmers, R.; Können, G.P.; van Malde, J. (1993). De basispeilen langs de Nederlandse kust : statistisch onderzoek. Rapport dgw, 93.023. Dienst Getijde Water/RIKZ: [s.l.]. 132; 83 pp., more
 • Hagel, P.; Lindeboom, H.; Laane, R.W.P.M.; Visser, J. (1993). Brug tussen beleid en onderzoek. BEON Rapport = BEON-report, 21. RIKZ: Den Haag. 45 pp., more
 • Schouwenaar, A. (1993). Cijfers achter de belasting van het Schelde-estuarium over de periode 1980 - 1991. Werkdocument RIKZ, GWWS-93.817x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 161 + bijlagen pp., more
 • Storm, C.; Bollebakker, P.; de Jong, J.; Mol, G. (1993). Nauwkeurigheid zandbalans Westerschelde 1965-1990 en aanbevelingen ter optimalisatie. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 94.008. Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ, Directie Zeeland: Middelburg. 36 pp., more
 • van Urk, A. (1993). De basispeilen langs de Nederlandse kust : eindverslag van het onderzoek naar de kansen op extreem hoge waterstanden langs de Nederlandse kust. Rapport dgw, 93.026. RIKZ/Dienst Getijde Water: [s.l.]. 47 pp., more
 • Storm, K. (1992). Verhouding marien- en fluviatiel slib in Saeftinge in verband met het gebruik van de C12/C13 methode. Nota GWAO, 92.845X. Rijkswaterstaat, RIKZ: [s.l.]. 4 pp., more
 • Boere, P.W. (1987). Valsnelheids-en vertikaal slibtransportmetingen in de Westerscheldemond en berekening van de horizontale slibtransporten in de Oosterschelde. Nota GWAO, 87.113. Rijkswaterstaat, RIKZ: [s.l.]. 69 + bijlagen pp., more
 • (1986). Slibverspreidingsonderzoek stortplaats ten behoeve van verdieping mondingsgebied Westerschelde. RIKZ/Svasek Ingenieursbureau: Rotterdam. 85 + bijlagen pp., more
 • RIKZ Nota. RIKZ: The Netherlands, more
 • (S.d.). BEON: Dutch cooperation on marine ecological research. BEON Rapport = BEON-report. RIKZ: Den Haag. 4 pp., more
 • Rapport RIKZ = Report RIKZ. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): s-Gravenhage. ISSN 0927-3980, more
 • Werkdocument RIKZ. RIKZ: Middelburg, more
 • (S.d.). Ecotopenkaart Westerschelde 1996. RIKZ: [s.l.]. 1 pp., more
 • (S.d.). Ecotopenkaart Westerschelde 2001. RIKZ: [s.l.]. 1 pp., more
 • (S.d.). Ecotopenkaart Westerschelde 2004. RIKZ: [s.l.]. 1 pp., more
 • (S.d.). Ecotopenkaart Westerschelde 2008. RIKZ: [s.l.]. 1 pp., more
 • (S.d.). Ecotopenkaart Westerschelde 2010. RIKZ: [s.l.]. 1 pp., more
 • (S.d.). Ecotopenkaart Westerschelde 2011. RIKZ: [s.l.]. 1 pp., more
 • (S.d.). Ecotopenkaart Westerschelde 2012. RIKZ: [s.l.]. 1 pp., more
 • de Ronde, J.G.; de Vrees, L.P.M.; Philippart, M.E [s.d.]. De verwachte stormvloedstanden zijn ... [BROCHURE]. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): [s.l.]. 12 pp., more
 • Janssen, G.; Mulder, S.; Peletier, H.; van Wieringen, M. [s.d.]. Strand, meer dan zand. Rijksinstituut voor Kust en Zee: The Netherlands. 1 leaf pp., more
 • Schuttelaars, H.M. [s.d.]. Modellering van geulen, platen en drempels in de Westerschelde: Faserapport 1: One-dimensional long-term equilibria of tidal embayments. RIKZ: [s.l.]. 39 pp., more

Projects (53)  Top | Publications | Events | Datasets 
 • Atlantis, more
 • Bio Bouwers in de kust, more
 • CANOPY: Biogeochemical carbon, nitrogen and phosphorus fluxes in the North Sea, more
 • CLASH: Crest Level Assessment of coastal Structures by full scale monitoring, neural network prediction and Hazoa analysis on permissible wave overtopping, more
 • COAST3D: Coastal Study of Three-Dimensional Sand Transport Processes and Morphodynamics, more
 • CoPraNet: Coastal Practice Network, more
 • De Rijke Dijk, more
 • Deelstudies voor de ontwikkeling van het streefbeeld voor het Schelde-estuarium, more
 • Dioxin study Westerschelde, more
 • Duingebied Neeltje Jans, more
 • ECOFLAT: The eco-metabolism of estuarine intertidal flat, more
 • EDSS: Estuarium Decision Support System, more
 • ENCORA: European platform for coastal research: coordination action, more
 • ENDIS-RISKS: Endocrine disruption in the Scheldt Estuary: distribution, exposure and effects, more
 • Eu-duurzaamheidsindicatoren voor kustgebieden in Nederland, more
 • EUROSION: European Project for Coastal Erosion Management, more
 • FIRE: Flame retardants Integrated Risk assessment for Endocrine effects, more
 • GONZ: Ecologische graadmeters voor de Noordzee, more
 • Guide restoration salt waters, more
 • HARBASINS: Harmonised River Basins Strategies North Sea, more
 • HIMOM: Hierarchical Monitoring Methods for Tidal Flats, more
 • LTV O&M Veiligheid 2007, more
 • LTV slib 2007, more
 • LTV-slib: modelinstrumentarium tbv beheersproblematiek slib in de Schelde, more
 • MACHU: Managing Cultural Heritage Underwater, more
 • MarBEF: Marine Biodiversity and Ecosystem Functioning - EU Network of Excellence, more
 • MARINEXML: A pre-standardisation development for marine data interoperability using XML, more
 • Mitigation of seagrass in the Eastern Scheldt, more
 • MODELKEY: Models for Assessing and Forecasting the Impact of Environmental Key Pollutants on Marine and Freshwater Ecosystems and Biodiversity, more
 • Modelling of channels, shoals and sand ridges in the Westerschelde, more
 • Modelling of channels, shoals and thresholds in the Western Scheldt estuary, more
 • MONEOS: Monitoring Effecten Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium, more
 • MONEOS-T: Monitoring Effecten Ontwikkelingsschets 2010 - Toegankelijkheid, more
 • MOVE: MOnitoring VErruiming Westerschelde, more
 • Nautilus: Project Nautilus, more
 • NCP: Natuurcompensation programme Expansion Westerschelde, more
 • NOPSE: Natuurontwikkelingsplan Schelde-Estuarium, more
 • NSBP: North Sea Benthos Project, more
 • Oosterscheldekering Damaanzet (Broedgelegenheid kustbroedvogels), more
 • OPTICREST: The Optimisation of Crest Level Design of Sloping Coastal Structures through Prototype Monitoring and Modelling, more
 • Progress execution programme Restoration and Institution, more
 • REMSSBOT: REMSSBOT Regional Environmental Management Support System Based On Telematics, more
 • SAWES1: Systems Analysis Westerschelde, more
 • SCHELDEMONITOR: The development and realisation of the first phase of the ScheldeMonitor information system in the framework of "Research and Monitoring long-term planning Scheldt estuary" (LTV O&M), more
 • SCHELDEMONITOR: The development and realisation of the second phase of the ScheldeMonitor information system in the framework of "Research and Monitoring long-term planning Scheldt estuary" (LTV O&M), more
 • Schelphoek, vogeleiland 't Heertje (Broedgelegenheid kustbroedvogels), more
 • SPICOSA: Science and policy integration for coastal System Assessment, more
 • Streamlining activity of the Coastal Wiki, more
 • Studie densiteitsstromingen in kader van de Lange Termijnvisie voor het Schelde-estuarium, more
 • Sweet-Salt, more
 • Vogeleiland Neeltje Jans (broedgelegenheid kustbroedvogels), more
 • Voorstudie natuurontwikkelingsplan Schelde-estuarium, more
 • Zeekennis, more

Events (6)  Top | Publications | Projects | Datasets 
 • Coastal Conference : European coasts at risk, how to manage?, more
 • De Noordzeedagen 2004 : De Noordzee-agenda, more
 • Monitoring Tailor-Made IV: Information to support sustainable water management: from local to global levels, more
 • Symposium Nut en Noodzaak van Westerschelde Kennis, more
 • Themadag: Herstel zoet-zoutovergangen, more
 • Training course: The Scheldt, an ecological sketch, more

Datasets (29)  Top | Publications | Projects | Events 
 • Hummel H. 2006: Benthos Westerschelde (MOVE). Netherlands Institute of Ecology; Centre for Estuarine and Marine Ecology, Netherlands. Metadata available at http://mda.nioo.knaw.nl/imis.php?module=dataset&dasid=588, more
 • Koninklijk Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek (Texel), National Institute for Coastal and Marine Management (Ministery of Transport and Public Works) - 2001. Macrobenthos in the Dutch Sector of the North Sea 2000-2001., more
 • NSBP: Rees, H.; Cochrane, S.J.; Craeymeersch, J.A.; de Kluijver, M.; Degraer, S.; Desroy, N.; Dewarumez, J.-M.; Duineveld, G.; Essink, K.; Hillewaert, H.; Kilbride, R.; Kröncke, I.; Nehmer, P.; Rachor, E.; Reiss, H.; Robertson, M.; Rumohr, H.; Vanden Berghe, E.; Van Hoey, G. (Eds.) (2024). North Sea Benthos Project (NSBP). Accessed at https://www.vliz.be/vmdcdata/nsbp/ on yyyy-mm-dd, more
 • Rijkswaterstaat (RWS): Particle size data for the Ems estuary 1988-2018., more
 • Rijkswaterstaat (RWS): Phytoplankton data for the Ems estuary 1990-1999., more
 • Airborne counts of water birds and marine mammals in the Voordelta en Westerschelde, more
 • Bathymetric grid Westerschelde 1968, more
 • Bathymetric grid Westerschelde 2000, more
 • Bathymetric grid Westerschelde 2001, more
 • Bathymetric grid Westerschelde 2002, more
 • Bathymetric grid Westerschelde 2003, more
 • Bathymetric grid Westerschelde 2004, more
 • BIOMON: Biomonitoring of the macrobenthos in the Oosterschelde, more
 • Breeding succes coastal breeding birds Delta Area: Westerschelde, more
 • Contents and volumes Westerschelde, more
 • Design constraints for dike covering in The Netherlands, more
 • Detailed bathymetric grid Saeftinge 1992, more
 • Detailed bathymetric grid Selenapolder 1994, more
 • Detailed bathymetric grid Zuidgors 1992, more
 • Detailed bathymetric grid Zuidgors 1994, more
 • Development channel wall defence (MOVE), more
 • Dioxins Westerschelde, more
 • Historical depth chart Westerschelde 1800, more
 • Historical depth chart Westerschelde 1818, more
 • Historical depth chart Westerschelde 1860, more
 • Impact Study of the dumping of dredged material on the mudflats and salt marshes of Waarde, more
 • MWTL biological monitoring network Westerschelde: Microphytobenthos, more
 • Maximal ebb rate of flow at mean tide in the situation before the last deepening '97/'98, more
 • North Sea tidal data 1984-1993, more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Publications | Projects | Events | Datasets