IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Water- & waterbodemkwaliteit - Lozingen in het water - Evaluatie saneringsinfrastructuur 2005
(2006). Water- & waterbodemkwaliteit - Lozingen in het water - Evaluatie saneringsinfrastructuur 2005. Vlaamse Milieumaatschappij: Aalst. 111 pp.

Available in  Datasets 
Document type: Annual report

Keywords
  Waste disposal > Sewage disposal
  Water > Bottom water
  Water quality
  Belgium, Flanders [Marine Regions]
  Fresh water

Abstract
  In het eerste deel komt de waterkwaliteit aan bod. Dit rapport beschrijft de kwaliteit van het oppervlaktewater en de waterbodem in Vlaanderen anno 2005. De kwaliteit van het oppervlaktewater in 2005 en de evolutie ervanin het voorbije anderhalf decennium, worden beschreven op basis van de meetresultaten van de meetnetten van de VMM. Naast de situatie voor de macrokwaliteitsparameters (opgeloste zuurstof, zuurstofverbruik, stikstofen fosforcomponenten) wordt ook de toestand beschreven van arseen, zware metalen (cadmium, chroom, koper, kwik, lood, nikkel en zink) en organische microverontreinigingen (bestrijdingsmiddelen, polycyclische aromatische koolwaterstoffen, fenolen en vluchtige stoffen). Er wordt ook aandacht besteed aan de hydromorfologie van de watersystemen.Het tweede deel bespreekt de afvalwaterlozingen afkomstig van de industrie en de RWZI’s. In dit deel komen de werking van het afvalwatermeetnet, de evolutie van de bedrijfslozingen voor enkele belangrijke verontreinigingsparameters,het aandeel van de doelgroepen in de belasting van het oppervlaktewatermet metalen en het onderzoek naar de impact van puntlozingen op de waterkwaliteit aan bod..Het derde deel omvat het eerste rapport van de ecologische toezichthouder. Per 1 januari 2005 kreeg de VMM de rol van ecologisch en economisch toezichthouder op het waterzuiveringsgebeuren in Vlaanderen toegewezen.Hierin wordt de evolutie van de uitbouw van de saneringsinfrastructuur geschetst, alsook de werking en het beheer ervan geëvalueerd.

Datasets (2)
 • Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM); (2004): VMM: Surface water monitoring network of the Flemish Environment Agency., more
 • Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM); (2004): VMM: VMM:The wastewater monitoring network of the Flemish Environment Agency, more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Datasets