IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Onderzoeksgroep Troposferisch Aërosolonderzoek en Nucleaire Micro-analyse (UGent)
seadatanet.maris2.nl/v_edmo/print.asp?n_code=2026

Engelse naam: Research group on Trophospherical Aerosol Research and Nuclear Micro Analysis
Overkoepelend instituut: Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Chemie (UGent), meer

Thesaurustermen (3) : Aërosolen; Biomassa; Klimaat
Geografische termen (5) : Australia [Marine Regions]; Brazil [Marine Regions]; Indonesia [Marine Regions]; Mediterranean Region [Marine Regions]; South Africa [Marine Regions]
Adres:
Proeftuinstraat 86
9000 Gent
België

Tel.: +32-(0)9-264 65 96
Fax: +32-(0)9-264 66 99
E-mail:
 Personen | Projecten 
 
Type: Wetenschappelijk

Personen (7)  Top | Projecten 

Abstract:
Ontwikkeling en aanwending van technieken en methoden voor de monsterneming en chemische multi-element analyse van atmosferische aërosolen. Ontwikkeling en aanwending van technieken en methoden voor de bepaling van koolstofhoudende aërosolen (roetkoolstof, organische koolstof). Aanvulling van de chemische aërosolmetingen met fysische en optische (radiatieve) metingen. Chemische samenstelling van het atmosferisch aërosol in tropische en equatoriale gebieden (Brazilië, zuidelijk Afrika, Australië, Indonesië): studie van de impact van biomassaverbranding en van natuurlijke biogene emissies op de atmosferische niveaus van de fijne aërosolmassa en van de voornaamste aërosolconstituenten. Aërosolonderzoek in Arctische gebieden en in het oostelijk Middellandse-Zeegebied (o.a. in Israel): chemische samenstelling van aërosolen, die volgens deeltjesgrootte zijn gescheiden, identificatie van de bronnen en brongebieden en bepaling van hun relatief belang, studie van de natuurlijke en antropogene bijdragen voor de belangrijke aërosolconstituenten (bv. fijn sulfaat), onderzoek van atmosferische transformatie- en depositieprocessen. Bepalen welke verschillende aërosoltypes in belangrijke mate bijdragen tot de fijne aërosolmassa (o.a. in gebieden windafwaarts van West-Europa en in tropische gebieden); identificatie en kwantificatie van alle aërosoltypes die een belangrijke rol spelen in de directe en indirecte radiatieve "forcing" van het klimaat. Ontwikkeling en aanwending van nucleaire micro-analyse technieken en methoden. Analyse van individuele milieudeeltjes (vooral atmosferische aërosolen). Perspectieven: Ontwikkeling en aanwending van nieuwe technieken en methoden voor de speciatie van de organische koolstof in het atmosferisch aërosol in enkele grote klassen (o.a. naar gelang van oplosbaarbaarheid of vluchtigheid) en voor de bepaling van geselecteerde organische verbindingen; eliminatie of reductie van artefacten bij de collectie van koolstofhoudende aërosolen; onderzoek over in hoever de experimenteel bepaalde deeltjesmassa (PM) kan worden gereconstrueerd uit de som van de aërosolbestanddelen en -types, en dus in hoever chemische massa "closure" wordt bereikt (o.a. voor het fijn aërosol in zijn geheel (PM2.5), maar ook voor verschillende deeltjesgroottefracties binnen dit fijn aërosol, met een ondergrens van circa 50 nm); aanvulling van de aërosolmetingen op grondniveau met metingen van vertikale profielen in de troposfeer en met totale vertikale kolommetingen; ontwikkeling en aanwending van technieken en methoden voor de combinatie van onze bestaande lange-termijn gegevenssets met luchtmassatrajectoriën, met de bedoeling tot een nauwkeurige identificatie te komen van de brongebieden van de grove en fijne aërosoldeeltjes en van hun bestanddelen, en dan vooral van de klimaat-actieve species (bijvoorbeeld fijn sulfaat, koolstofhoudende aërosolen), de verzurende species en de zware metalen; ontwikkeling en evaluatie van nieuwe analysetechnieken voor micro- en individuele deeltjesanalyse.

Projecten (18)  Top | Personen 
 • Antropogene en natuurlijke aërosolen en hun radiatieve impact, meer
 • Antropogenic and natural aerosols and their radiative impact, meer
 • Atmosferic aerosolresearch in Greenland: chemical composition of aerosols, seperated by particle size, sources, atmosferic transportroutes and transformationprocesses, and dry depositionspeeds, meer
 • Chemical, physical and optical characterisation, massbalance and origin of the fine aerosol in Europe, meer
 • Determination of the composition and origin of regional atmospheric aerosols at great distance of antropogenic sources. Research on the importance of the antropogenic influence, meer
 • Development of nuclear and non-nuclear methods and techniques for macro- and micro-analysis of environmental samples and biological material, meer
 • Elementaire samenstelling en bronnen van atmosferische aerosolen boven en rond de Noordzee : fase 2, meer
 • Elementary Composition and sources of atmospheric aerosols above and around the North Sea, meer
 • Fysico-chemical characterisation, determination of the origin and border-crossing transport of atmosferic aerosols in Southern Africa, meer
 • Fysico-chemische karakterisatie van troposferische aërosolen, met nadruk op het fijn secundair en organisch aërosol, meer
 • Macro-, micro-, en speciatie-onderzoek van atmosferische aërosolen, andere milieumonsters en biologisch materiaal. Ontwikkeling en optimalisering van nieuwe analysetechnieken en methoden. I, meer
 • Macro-, micro-, en speciatie-onderzoek van atmosferische aërosolen, andere milieumonsters en biologisch materiaal. Ontwikkeling en optimalisering van nieuwe analysetechnieken en methoden. II, meer
 • Ontwikkeling van nucleaire en niet-nucleaire methoden en technieken voor macro- en micro-analyse van milieumonsters en biologisch materiaal. I, meer
 • Ontwikkeling van nucleaire en niet-nucleaire methoden en technieken voor macro- en micro-analyse van milieumonsters en biologisch materiaal. II, meer
 • Regionaal en globaal atmosferisch aërosolonderzoek. Nucleaire microbundelanalyse, meer
 • Regional and global atmospheric aerosol studies using the 'Gent' stacked filter unit and other aerosol collectors, with multi-elemental analysis of the samples by nuclear-related analytical techniques, meer
 • Sources, fysico-chemical properties and climate forcing of atmospheric aerosols, meer
 • TAGGSI: Transport of aerosols and gases to Greenland Snow and Ice, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Personen | Projecten